Засідання кафедри 16.11.2020

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

  1. Про завершення дисертаційної роботи Каліщук С.М. на тему: «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологівконсультантів» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології
  2. Про зміни в порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (наказ від 29.10.2020 № 674).
  3. Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.  
  4. Обговорення та затвердження тем навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Практична психологія заочної форми навчання.
  5. Результати анкетування здобувачів 5 курсу спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
  6. Різне.