Засідання кафедри 20.01.2020

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 січня 2020 року

 

  1. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих програм навчальних дисциплін та програм екзаменів для освітніх програм першого (бакалаврського) рівня на ІІ півріччя 2019-2020 н.р.
  2. Затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін, програм екзаменів і програми практики для освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) освітнього рівня на ІІ семестр 2019-2020 н. р.
  3. Проміжний звіт за І семестр 2019-2020 н.р. аспірантів і докторантів кафедри психології особистості та соціальних практик.
  4. Узгодження методологічних засад підготовки бакалаврських робіт студентів спеціальності 053 Психологія.
  5. Затвердження Програми фахового випробування з психології: освітній рівень: другий (магістерський); спеціальність: 053 Психологія; освітня програма: 00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі: освітнього ступеня бакалавр.
  6. Затвердження Програми додаткового вступного випробування з психології: освітній рівень: другий (магістерський); спеціальність: 053 Психологія; освітня програма:00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.
  7. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК.
  8. Обговорення результатів анкетування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів».
  9. Планування заходів моніторингу якості реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія.