Засідання кафедри 18.03.2019

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 березня 2019 року

 

  1. Обговорення та затвердження освітньо-програми програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  2. Попередній захист дисертації Калюжної Ірини Петрівни на тему: «Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
  3. Рекомендація Міщенко В.М. до навчання в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  4. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Програми комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання математики.
  5. Затвердження змісту екзаменаційної документації для складання додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація: педагогічна та вікова психологія; соціальна психологія, психологія соціальної роботи).
  6. Затвердження Програми та білетів комплексного кваліфікаційного екзамену (галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, напрям підготовки 6.030102 Психологія).
  7. Затвердження Програми комплексного екзамену з психолого-педагогічної компоненти (галузь знань – 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки – 6.020303/01 Філологія (українська мова та література), освітній рівень – перший (бакалаврський).
  8. Затвердження Програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії (галузь знань – 0302 Історія та археологія, напрям підготовки 6.020302 Історія, освітній рівень – перший (бакалаврський).
  9. Узгодження проведення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології змісту профорієнтаційних заходів на квітень 2019 р.