Матеріали засідань кафедри

ПРОТОКОЛ № 2

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка від 15 лютого 2021 року онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet


Порядок денний

1. Про рекомендацію кандидатур до вступу в аспірантуру за кошти місцевого бюджету (денна форма навчання).

2. Затвердження Програми фахового випробування з психології, освітній рівень: перший (бакалаврський), спеціальність: 053 Психологія, Освітні програми: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.04 Консультаційна психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління  на основі: освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.

3. Затвердження Програми фахового випробування з психології, освітній рівень: другий (магістерський), спеціальність: 053 Психологія, Освітня програма: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія на основі: освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

4. Направлення на стажування співробітників кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Про проходження стажування кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології розвитку та консультування Факультету педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка З.М. Адамської, на базі кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Обговорення питань змішаної форми навчання студентів у зв'язку епідситуацією в Україні.

7. Методологічні засади профорієнтаційного заходу кафедри психології особистості та соціальних практик «Студії успішного абітурієнта». 

8. Результати акредитації освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

9. Різне.

ПРОТОКОЛ № 1

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка від 18 січня 2021 року онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet


Порядок денний

1. Затвердження проміжного звіту 2020-2021 н. р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик і кафедри практичної психології.

2. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих навчальних програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.

3. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик графіку сертифікації ЕНК на 2021  н. р.

4. Про затвердження каталогу дисциплін за вибором для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія.

5. Уточнення стану готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія. 

6. Узгодження методологічних засад підготовки змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях» за результатами наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри.

7. Обговорення плану роботи кафедри психології особистості та соціальних практик на 2021 рік.

8. Затвердження програм комплексних іспитів з психології, педагогіки та методик навчання для спеціальності 035 Філологія.

9. Різне.

ПРОТОКОЛ № 1

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 січня 2021 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

 • Затвердження проміжного звіту 2020-2021 н. р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик і кафедри практичної психології.
 • Обговорення графіку сертифікації ЕНК професорсько-викладацьким складом кафедри психології на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.
 • Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих навчальних програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.
 • Уточнення стану готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія.
 • Узгодження методологічних засад підготовки змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях» за результатами наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри.
 • Обговорення плану роботи кафедри психології особистості та соціальних практик на 2021 рік.
 • Різне.

ПРОТОКОЛ № 13

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 грудня 2020 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 • Про завершення дисертаційної роботи О.В. Лашко на тему «Психологічні чинники розвитку довіри до викладача у студентів технічного університету» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
 • Затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів 5 курсу освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія.
 • Звіт про проходження практики аспірантами кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Внесення та редагування відомостей на персональних сторінках професорсько-викладацьким складом кафедри у системі «Е-портфоліо».
 • Обговорення стану оформлення професорсько-викладацьким складом кафедри звітної документації за 1 семестр 2020-2021 н. р.
 • Різне.

ПРОТОКОЛ № 12

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 листопада 2020 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 

 • Попередній захист навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 • Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою, здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 • Обговорення підготовки до рейтингу "Лідер року" та активізацію роботи щодо заповнення е-портфоліо професорсько-викладацьким складом кафедри.
 • Обговорення результатів підготовки колективної монографії за результатами виконання наукової теми.
 • Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.
 • Про перезарахування балів з навчальної дисципліни «Психологія» Шевчуку О.В., студентові групи ІНб-1-18-4.0д Факультету інформаційних технологій та управління на підставі наданого додатку до диплома молодшого спеціаліста / спеціаліста Е 19, № 032821.
 • Різне.