Матеріали засідань кафедри

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 січня 2020 року

 

  1. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих програм навчальних дисциплін та програм екзаменів для освітніх програм першого (бакалаврського) рівня на ІІ півріччя 2019-2020 н.р.
  2. Затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін, програм екзаменів і програми практики для освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) освітнього рівня на ІІ семестр 2019-2020 н. р.
  3. Проміжний звіт за І семестр 2019-2020 н.р. аспірантів і докторантів кафедри психології особистості та соціальних практик.
  4. Узгодження методологічних засад підготовки бакалаврських робіт студентів спеціальності 053 Психологія.
  5. Затвердження Програми фахового випробування з психології: освітній рівень: другий (магістерський); спеціальність: 053 Психологія; освітня програма: 00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі: освітнього ступеня бакалавр.
  6. Затвердження Програми додаткового вступного випробування з психології: освітній рівень: другий (магістерський); спеціальність: 053 Психологія; освітня програма:00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.
  7. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК.
  8. Обговорення результатів анкетування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів».
  9. Планування заходів моніторингу якості реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія.

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 08 листопада 2019 року

 

 

 

1. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

2. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик заходів до «Дня Університету».

3. Уточнення змісту та форми організації профорієнтаційних заходів до «Форуму про професії».

4. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик співпраці з Оболонським центром зайнятості.

5. Методологічні основи оновлення змісту та підготовки до сертифікації електронних навчальних курсів професорсько-викладацьким складом кафедри.

6. Затвердження тем магістерських робіт студентів кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

7. Моніторинг підготовки та друку професорсько-викладацьким складом кафедри наукових статей в міжнародних та фахових виданнях.

8. Різне.

 

 

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 13 січня 2020 року

 

1. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2019-2020 н.р.

2. Звіт за 1 семестр 2019-2020 н.р. аспірантів та докторантів кафедри психології та соціальних практик.

3. Обговорення стратегії розвитку кафедри на 2020 рік.

4. Моніторинг готовності проміжного наукового звіту 2019-2020 н. р.

5. Узгодження методологічних засад підготовки магістерських та бакалаврських робіт студентів кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
6. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23 грудня 2019 року

 

1. Затвердження звіту про стажування професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

2. Узгодження змісту та форм організації профорієнтаційних заходів 2020 р.

3. Обговорення професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик заходів дотримання академічної доброчесності.

4. Звіт про проходження науково-викладацької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія" Клепікової О. В.

5. Звіт про проходження науково-викладацької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія Прядко А. О.

6. Обговорення стану заповнення журналів успішності студентів за 1семестр 2019-2020 н.р.

7. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 листопада 2019 року

 

1. Методологічні основи оновлення змісту та підготовки професорсько-викладацьким складом кафедри робочих програм на 2 семестр 2019-2020 н. р.

2. Узгодження направлення на стажування співробітників кафедри психології особистості та соціальних практик та затвердження програм стажування.

3. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою магістрів 2019 року випуску, спеціальність: 053 Психологія.

4. Методичне забезпечення організації практики студентів 4 курсу, спеціальність 053 Психологія, освітня програма 053.00.01 Психологія, вибіркова спеціалізація: організаційна психологія.

5. Обговорення результатів організації та проведення професорсько-викладацьким складом кафедри профорієнтаційних заходів на «Форумі про професії».
6. Різне.