Матеріали засідань кафедри

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 1. Про завершення дисертаційної роботи Каліщук С.М. на тему: «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологівконсультантів» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології
 2. Про зміни в порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (наказ від 29.10.2020 № 674).
 3. Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.  
 4. Обговорення та затвердження тем навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Практична психологія заочної форми навчання.
 5. Результати анкетування здобувачів 5 курсу спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
 6. Різне.

 

ПРОТОКОЛ № 10

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 19 жовтня 2020 року

Порядок денний

 

 • Моніторинг готовності електронних навчальних курсів професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик до переходу на дистанційне навчання.
 • Рекомендація до друку підручника: Поліщук В.М. Психологія сім’ї: підручник / В.М. Поліщук, Н.М. Ільїна, Ю. Ю. Савченко, Поліщук С.А. / за ред. В.М. Поліщука (12 д.а.).
 • Рекомендація до друку монографії Каліщук С.М. «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів».
 • Впровадження результатів дисертаційного дослідження Каліщук С.М. «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів» у навчальний процес кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Обговорення професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик стану підготовки наукових проектів магістрів спеціальності 053 Психологія.
 • Методологічне забезпечення змісту секції Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики».
 • Обговорення професорсько-викладацького складу кафедри стану реалізації відео зустрічей викладачів зі студентами та запису відеолекцій в студії дистанційного навчання.
 • Затвердження програми комплексного кваліфікаційного екзамену психолого-педагогічної та методичної підготовки, спеціальності 035 Філологія, першого (бакалаврського) рівня, Освітньої програми Українська мова та література, заочної форми навчання.
 • Різне.

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 28 вересня 2020 року

 

 1. Результати анкетування здобувачів вищої освіти 6 курсу освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
 2. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях».
 3. Обговорення стану наповнення електронних навчальних курсів професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик.
 4. Обговорення та внесення пропозицій по підготовці заходів до ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики».
 5. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 31 серпня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 1. Оновлення та затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик змісту робочих програм та програм іспитів навчальних дисциплін на І семестр 2020-2021 н. р. для освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 2. Оновлення та затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін і програм екзаменів освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) рівня на І семестр 2020-2021 н. р.
 3. Оновлення та затвердження змісту програм практики для студентів психологічних та непсихологічних спеціальностей першого (бакалаврського) рівня.
 4. Оновлення та затвердження змісту програм практик для студентів освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) рівня на 2020-2021 н. р.
 5. Затвердження каталогу вибіркових дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 6. Моніторинг підготовки навчально-професійних проєктів студентами 6 курсу освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 7. Затвердження наукового керівника аспіранта першого року навчання кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) Кібальника Н.С.
 8. Обговорення наповнення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик електронних навчальних курсів.
 9. Обговорення оновлення та наповнення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик щодо інформації про випускників.
 10. Моніторинг публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 11. Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23 червня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 1. Результати впровадження освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
 2. Звіт про проходження науково-викладацької практики аспірантки третього року навчання спеціальності 053 Психологія Клепікової Ольги Валеріївни.
 3. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання: Прядко Анастасії Олегівни.
 4. Звіт докторантів та аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик за 2019-2020 н.р.
 5. Звіт за 2019-2020 н.р. професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Моніторинг готовності ЕНК викладачів кафедри до сертифікації.
 7. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів підсумкової атестації.
 8. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 9. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.