Матеріали засідань кафедри

ПРОТОКОЛ № 1

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 січня 2021 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

 • Затвердження проміжного звіту 2020-2021 н. р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик і кафедри практичної психології.
 • Обговорення графіку сертифікації ЕНК професорсько-викладацьким складом кафедри психології на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.
 • Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих навчальних програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.
 • Уточнення стану готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія.
 • Узгодження методологічних засад підготовки змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях» за результатами наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри.
 • Обговорення плану роботи кафедри психології особистості та соціальних практик на 2021 рік.
 • Різне.

ПРОТОКОЛ № 13

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 грудня 2020 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 • Про завершення дисертаційної роботи О.В. Лашко на тему «Психологічні чинники розвитку довіри до викладача у студентів технічного університету» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
 • Затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів 5 курсу освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія.
 • Звіт про проходження практики аспірантами кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Внесення та редагування відомостей на персональних сторінках професорсько-викладацьким складом кафедри у системі «Е-портфоліо».
 • Обговорення стану оформлення професорсько-викладацьким складом кафедри звітної документації за 1 семестр 2020-2021 н. р.
 • Різне.

ПРОТОКОЛ № 12

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 листопада 2020 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 

 • Попередній захист навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 • Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою, здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 • Обговорення підготовки до рейтингу "Лідер року" та активізацію роботи щодо заповнення е-портфоліо професорсько-викладацьким складом кафедри.
 • Обговорення результатів підготовки колективної монографії за результатами виконання наукової теми.
 • Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.
 • Про перезарахування балів з навчальної дисципліни «Психологія» Шевчуку О.В., студентові групи ІНб-1-18-4.0д Факультету інформаційних технологій та управління на підставі наданого додатку до диплома молодшого спеціаліста / спеціаліста Е 19, № 032821.
 • Різне.

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 1. Про завершення дисертаційної роботи Каліщук С.М. на тему: «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологівконсультантів» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології
 2. Про зміни в порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (наказ від 29.10.2020 № 674).
 3. Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.  
 4. Обговорення та затвердження тем навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Практична психологія заочної форми навчання.
 5. Результати анкетування здобувачів 5 курсу спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
 6. Різне.

 

ПРОТОКОЛ № 10

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 19 жовтня 2020 року

Порядок денний

 

 • Моніторинг готовності електронних навчальних курсів професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик до переходу на дистанційне навчання.
 • Рекомендація до друку підручника: Поліщук В.М. Психологія сім’ї: підручник / В.М. Поліщук, Н.М. Ільїна, Ю. Ю. Савченко, Поліщук С.А. / за ред. В.М. Поліщука (12 д.а.).
 • Рекомендація до друку монографії Каліщук С.М. «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів».
 • Впровадження результатів дисертаційного дослідження Каліщук С.М. «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів» у навчальний процес кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Обговорення професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик стану підготовки наукових проектів магістрів спеціальності 053 Психологія.
 • Методологічне забезпечення змісту секції Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики».
 • Обговорення професорсько-викладацького складу кафедри стану реалізації відео зустрічей викладачів зі студентами та запису відеолекцій в студії дистанційного навчання.
 • Затвердження програми комплексного кваліфікаційного екзамену психолого-педагогічної та методичної підготовки, спеціальності 035 Філологія, першого (бакалаврського) рівня, Освітньої програми Українська мова та література, заочної форми навчання.
 • Різне.

Сторінка 1 із 9