Матеріали засідань кафедри

ПРОТОКОЛ № 7

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 27 серпня 2021 року

   Дата: 27.08.2021 р.

  Час проведення: 11.00 год.

  Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про підготовку, оновлнення та затвердження робочих навчальних програм для здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів на І семестр 2021-2022 навчального року

2. Про підготовку, оновлнення та затвердження робочих програм практик для здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів на І семестр 2021-2022 навчального року

3. Призначення наукових керівників (докторів наук) аспірантам набору 2021 року за спеціальністю 053 Психологія.

4. Про рейтинги академічної успішності студентів денної форми навчання за результатами проходження семестрового контролю за ІІ семестр 2020/2021 н.р.

5. Про зміст та готовність ЕНК на 1-й семестр 2021-2022 навчального року.

6. Про план роботи щодо реалізації наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик на період 2021-2026 рр.

7. Різне

ПРОТОКОЛ № 6

спільного засідання кафедр психології особистості та

соціальних практик і практичної психології Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 14 червня 2021 року

Порядок денний:

 

 

 1. Звіт аспірантів щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2020/2021 н. р.
 2. Затвердження пролонгації статусу «Сертифіковано» ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри на 2021-2022 н.р.
 3. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри плану оновлення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик.
 4. Внесення пропозицій щодо публікаційної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Уточнення та внесення коректив в підготовку та проведення вступної кампанії 2021 року Київського університету імені Б. Грінченка.
 6. Різне.

Протокол № 5

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 травня 2021 року

 

Порядок денний

 

 

 1. Про порядок голосування.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Про рекомендацію кандидатури Сорокіної Олени Анатоліївни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 4. Про рекомендацію кандидатури Коханової Олени Петрівни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Про рекомендацію кандидатури Фурман Вікторії Вікторівни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Про рекомендацію кандидатури Власенко Інни Анатоліївни для обрання на посаду старшого викладача кафедри психології особистості та соціальних практик.
 7. Затвердження Програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії для напряму підготовки 032 Історія та археологія (денна форма навчання), освітній рівень перший (бакалаврський).
 8. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології для першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 053 Психологія, освітніх програм 053.00.02 Практична психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, ступеня вищої освіти бакалавр, магістр здобутого за іншою спеціальністю.
 9. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології для другого (магістерського) рівня зі спеціальності 053 Психологія, освітніх програм: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія на основі: освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст.
 10. Затвердження наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик «Психологія конструктивної поведінки особистості у трансформаціях суспільних відносин» на 2021-2026 н.р.
 11. Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою, здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 12. Про завершення дисертаційної роботи Когут О.О. на тему: «Психологія стресостійкості особистості» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – загальна та вікова психологія.
 13. Різне. 

ПРОТОКОЛ № 4

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 квітня 2021 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

 

 • Проміжний звіт навчально-професійних проєктів студентів 5 курсу, ОП Екстремальна та кризова психологія.
 • Про рекомендацію до сертифікації ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Обговорення та рекомендація до друку посібника Власенко І.А., Фурман В.В., Рева О.М., Канюка І.О. Психологічне здоров’я студентської молоді.
 • Уточнення та внесення коректив до організації та проведення заходів до Дня кафедри, Наукової цукерні.
 • Обговорення участі професорсько-викладацького складу кафедри у«Грінченківській весні».
 • Обговорення відгуку на автореферат дисертації Праченко О. К. «Розвиток гендерної толерантності при вирішенні міжособистісних конфліктів у юнацькому віці», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
 • Різне.

ПРОТОКОЛ № 3
розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик
Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 22 березня 2021 року
онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Внесення змін до освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
2. Затвердження змісту каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів 5 курсу освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
3. Результати анкетування випускників освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
4. Проміжний звіт про виконання навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Практична психологія заочної форми навчання.
5. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик методичних рекомендацій до підготовки курсової роботи за ОП «Психологія бізнесу та управління».
6. Затвердження подальшого графіку роботи профорієнтаційного  хабу «Студії успішного абітурієнта» кафедри психології особистості та соціальних практик.
7. Обговорення публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
8. Методологічні основи пошуку та підготовки грантових заявок наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри.
9. Різне.

Сторінка 1 із 10