Наукова тема кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Розробники:

 

Луцько К.В., науковий керівник теми, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

 

Мартинчук О.В., завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти; кандидат педагогічних науко, доцент;

 

Скрипник Т.В., професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти; доктор психологічних наук, старший науковий співробітник.

 

 

 

Сьогодні ми говоримо про включення у соціальне середовище дітей з особливими потребами. Роль таких дітей у суспільстві ми поки що не до кінця усвідомлюємо. Можливо, вонице саме ті, які були останніми, а стануть першими у вічності, і саме вони проситимуть Творця помилувати настих, хто вважає себе досконалими. 

Про що ці діти попереджують нас, від чого застерігають? Чому вони народжуються? Можливо, на народжуваність таких дітей впливають дії, вчинки дорослихокремих осіб та суспільства в цілому? 

Розмаїття природи нас радує, тішить. Кожна рослинка неповторна і потрібна:однією милуються, вона зачаровує, а іншаспонукає до праці. Чому ж суспільство не цінує цього розмаїття серед людей? Чому діти, що мають особливості у розвитку, часто обділені визнанням їх, як особистостей неповторних і цікавих, які спонукають трудитися серця, закликають до культивування у наших душах доброти, чуйності, людяності. 

Для того, щоб допомогти цим дітям стати повносправною особистістю, реалізувати свій потенціал у суспільстві, кафедрою обрано тему наукового дослідження: «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище». 

Сучасна цивілізація ставить перед людством багато питань: «Як навчитись цінувати людське розмаїття?», «Як підтримати особистість в умовах сучасних трансформацій?». Гідною відповіддю на виклики цивілізації є розроблення підходів і технологій, що уможливлюють впровадження інтеграції цих дітей в соціум. 

Значна увага в Україні до соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими освітніми потребами узгоджується зі світовим загальним прагненням до соціальної справедливості. В.О. Огнев’юк зазначає, що на сучасному етапі цивілізаційного розвитку модернізація освіти відбувається в контексті філософії і культури постмодерну. В цьому контексті ідея інтеграції/інклюзії є однією з умов виходу з цивілізаційної кризи і попередження антропологічної катастрофи. 

Відтак, звернення до проблеми інтеграції особливої дитини в соціальне середовище свідчить про актуальність нашого дослідження. Крім того, стрімкий розвиток в Україні нових форм отримання освіти дітьми з психофізичними порушеннями – інтегрованої та інклюзивної форм навчання – вимагає нових сучасних корекційно-компенсаторних методик і технологій навчання, виховання і розвитку цих дітей. 

Надзвичайної актуальності набувають дослідження взаємозв`язку між корекційно-компенсаторною складовою і загальноосвітнім педагогічним процесом щодо ефективності входження дитини з особливими освітніми потребами (ООП) в соціальне середовище з використанням її потенційних можливостей. В основу цих досліджень мають бути покладені невикористані резерви теоретичних та практичних досягнень спеціальної психології і педагогіки, які здатні змінити цілий ряд світоглядних позицій фахівців, глибину розуміння дефекту і організацію наявних наукових надбань. 

Нами визначено такі наукові підходи до реалізації теми дослідження: 

-                  системно-ресурсний; 

-                  інтегративний. 

Системно-ресурсний підхід передбачає як задіювання індивідуальних фізичних і психічних ресурсів самої дитини, так і ресурсів середовища. До ресурсів дитини належать: 

-          позитивні перетворення в родині (настанови батьків та продуктивна взаємодія з дитиною); 

-          нормалізація психофізичного статусу дитини; 

-          становлення підґрунтя соціального інтелекту; у тому числі, здатності до соціальної перцепції та емпатії; 

-          розвиток комунікативно-мовленнєвої сфери; 

-          розвиток когнітивної сфери; 

-          забезпечення освітніх компетенцій, інтелектуального та мовленнєвого розвитку. 

До ресурсів середовища належать: 

-       предметно-просторові та організаційно-смислові групи ресурсів: педагогічний дизайн як перетворення освітнього середовища; 

-       соціально-психологічні ресурси: компетентність фахівців навчально-виховного та корекційно-розвивального напрямів, уміння здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини у форматі командної взаємодії. 

Другий, інтегративний, розроблений нами підхід, спрямований на залучення і обєднання ефективних технологій, запозичених із різних нозологій і їх використання при подоланні вторинних і третинних відхилень у розвитку дитини. Адже на даний час спеціальна психологія і педагогіка, здебільшого, орієнтовані на конкретне порушення, на навчання, розвиток дітей конкретної нозології. При цьому не береться до уваги те, що при різних первинних порушеннях, подальші відхилення у розвитку дитини є типовими для всіх нозологій (порушення сприймання, памяті, мислення, мовлення тощо). 

Висхідними положеннями інтегративного підходу є: функціональна багатозначність мозкових структур, як резерву компенсаторно-корекційних технологій розвитку дитини з особливими освітніми потребами, включення тих механізмів, які ефективні при подоланні інших наслідків фізичних і психічних порушень, переорієнтацію методичних ресурсів на комплексне подолання особливих для кожної нозології первинних порушень і спільних вторинних відхилень у розвитку. 

Соціальне середовище і суб'єктивний індивідуальний розвиток дитини з особливими освітніми потребами вимагає створення нових моделей освітньої підготовки, виховання, забезпечення комфортної життєдіяльності її в умовах сучасних трансформацій суспільства, що передбачає власне розроблення інноваційних корекційно-компенсаторних технологій в системі навчально-виховного процесу. 

Реалізація відповідних змісту і технологій навчання стосовно забезпечення цих напрямів потребує розробки змістової і методичної сторін, відповідних технологій спеціального навчання в контексті загальноосвітнього простору. Саме компенсаторно-корекційна складова освіти такої дитини є найбільш універсальним та інтегральним засобом її входження в соціальне середовище. Важливим в корекційно-компенсаторному процесі є врахування величини і характеру порушення, оперативне усунення невідповідності між нормою розвитку і відхиленням. 

Корекційно-компенсаторна діяльність, яка включає системно-ресурсний та інтегративний підходи, розглядається як ефективний шлях чи спосіб подолання і ослаблення психофізичних недоліків через формування  відповідних життєво необхідних якостей дитини в процесі навчально-виховної, трудової, ігрової, побутової, пізнавальної діяльності в умовах навчального закладу та сім`ї. Необхідність використання надбань теорії і практики,  перевірку гіпотез, які стосуються використання інтегративних технологій підвищення якості підготовки дітей з особливими освітніми потребами до життя в сучасних умовах, їх входження в соціальне середовище, складає актуальність дослідження. 

Мета дослідження. Розробити методологію компенсаторно-корекційної складової інтеграції дитини з особливими освітніми потребами; теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технології ефективного корекційно-компенсаторного впливу на дитину, орієнтовані на її включення в систему суспільних відносин. 

Завдання дослідження: 

-          обґрунтувати сутність становлення особистості з особливими освітніми потребами в сучасній Україні; 

-          виокремити провідні соціальні та психологічні детермінанти становлення особистості з особливими освітніми потребами; 

-          розробити інтегративний зміст навчально-виховного процесу з органічним включенням корекційно-компенсаторних технологій навчання; 

-          вивчити тенденції сімейних стосунків, рівень підтримки дитини з боку батьків; 

-          виявити психо-фізіологічні та педагогічні умови формування та розвитку мовлення у дітей як домінанту у забезпеченні комунікації дитини з особливими освітніми потребами в соціальному просторі; 

-          дослідити ефективність інтегрованої та інклюзивної освіти, їх проекцію на ефективність входження дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище; 

-          розробити та апробувати змістово-технологічне забезпечення становлення особистості дитини з особливими освітніми потребами у різних соціальних інституціях. 

Об`єкт дослідження. Особистість дитини з особливими освітніми потребами як суб’єкт суспільних трансформацій. 

Предмет дослідження. Компенсаторно-корекційна складова в контексті системно-ресурсних та інтегративних технологій включення дитини в суспільний простір з врахуванням її індивідуальних особливостей та потенційних можливостей. 

Очікувана теоретична та практична значущість дослідження: 

На теоретичному рівні: 

-          визначено теоретико-методологічні засади, принципи, закономірності, психологічні механізми процесу здійснення корекційно-розвивальної роботи з позицій міждисциплінарного підходу в підготовці дитини до входження в соціальне середовище; 

-          визначено особливості розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами в контексті сучасних психолого-педагогічних, фізіологічних досліджень; 

-          розроблено технології забезпечення становлення особистості дитини з особливими освітніми потребами в умовах сучасного розвитку суспільних відносин в Україні з врахуванням її потенційних можливостей. 

На практичному рівні: 

-          розроблено та інтегровано в практику комплексні методики дослідження динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами; 

-          розроблено зміст та технології забезпечення входження дитини з особливими освітніми потребами в суспільні відносини в системі її освіти та виховання; 

-          розроблено систему готовності дитини з особливими освітніми потребами до процесу входження в сціальний простір; 

-          розроблено та апробовано індивідуальну корекційно-розвивальну программу; 

-          розроблено та апробовано систему засобів оформлення освітнього середовища як складової педагогічного дизайну; 

-          апробовано змістовно-технологічне забезпечення супроводу та підтримки особистості в інклюзивних закладах освіти. 

Узагальнення результатів дослідження 

-          монографія; 

-          наукові статті у фахових та зарубіжних виданнях за напрямами дослідження; 

-          матеріали у збірниках наукових конференцій; 

-          методичні матеріали; 

-          організація і проведення секції в рамках міжнародної науково-практичної конференції.