Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про кафедру спеціальної та інклюзивної освіти

                      лог бак лог маг впа маг

КСІО колаж 2 

 

 

 

Історія назви.

Підготовка фахівців зі спеціальної освіти розпочалась у Київському університеті імені Бориса Грінченка у 2011 р. за ініціативи першого директора Інституту людини Ольги Володимирівни Безпалько. Відкриття нового напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» в Київському університеті імені Бориса Грінченка, який належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, зумовлено, насамперед, запитом Департаменту освіти і науки КМДА на підготовку фахівців даного спрямування задля забезпечення їх подальшого працевлаштування у закладах освіти м. Києва у зв’язку з наявністю високого рівня затребуваності таких спеціалістів.

На той час підготовка здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) здійснювалася випусковою кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти (нині кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи).

У результаті реорганізації цієї кафедри з вересня 2013 року виокремилася й розпочала свою діяльність кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. З 1 вересня 2019 року кафедра змінила свою назву і тепер функціонує як кафедра спеціальної та інклюзивної освіти.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти є випусковою для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта: освітньо-професійних програм 016.01.01 Логопедія для першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів, освітньо-професійної програми 016.00.02 Втручання при аутизмі для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, доцент Мартинчук Олена Валеріївна

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці в галузі спеціальної та інклюзивної освіти: доктори педагогічних наук – доцент Олена Мартинчук, професор Ірина Демченко; доктори психологічних наук – ст. наук. співроб. Тетяна Скрипник, професор Віталій Омелянович; кандидати педагогічних наук – доцент Катерина Луцько, ст. наук. співроб. Еляна Данілавічютє, ст. наук. співроб. Владислав Тищенко, Наталія Бабич, Наталія Лопатинська, Наталія Софій, Людмила Тищенко, Оксана Федоренко, Тетяна Хомик; кандидати психологічних наук – доцент Оксана Таран, доцент Олена Дубовик, Марія Максимчук, Інна Недозим, Ганна Супрун, Катерина Тичина; кандидат медичних наукАліна Медицька; старші викладачі (практики)Софі Марі Ганевіч, Наталія Заєркова, Тетяна Кострицька, Тетяна Куценко, Юлія Найда, Марина Овчаренко, Анна Руденко, Людмила Тищенко, Маргарита Чайка.

Виклики.

За результатами щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Університету «Лідер року» кафедра спеціальної та інклюзивної освіти тричі займала призові місця у рейтингу кафедр, а в 2020 р. посіла 1 місце серед кафедр Університету, крім цього члени професорсько-викладацького складу кафедри постійно займають високі позиції у рейтингах з-поміж докторів та/або професорів, кандидатів та/або доцентів, НПП/НП без наукового ступеня та без вченого звання.

Викладачі кафедри є лідерами у навчально-методичному і кадровому забезпеченні інклюзивного навчання та професійної підтримки осіб з особливими освітніми потребами в Україні. Саме тому вони постійно шукають і знаходять різні шляхи підвищення власної компетентності з опорою на успішний міжнародний досвід. Так, членкині кафедри набували й підвищували компетентність щодо високофахового супроводу осіб з особливими освітніми потребами (у тому числі, з розладами аутистичного спектра) в Ізраїлі: оф-лайн стажування (О. Мартинчук); в США: оф-лайн стажування (Т. Скрипник); оф-лайн навчання: (С. Ганевіч), он-лайн стажування (О. Мартинчук, Т. Скрипник, Т. Кострицька); в Канаді: оф-лайн стажування (Н. Софій, О. Федоренко, Т. Куценко); в Германії: оф-лайн стажування (Ю. Найда); в Нідерландах: оф-лайн стажування (Т. Скрипник); в Англії: оф-лайн стажування (Н. Софій, Т. Куценко); в Естонії, Литві, Латвії: оф-лайн-стажування (Ю. Найда); в Фінляндії: оф-лайн стажування (Н. Софій); он-лайн навчання (Н. Бабич); в Польщі: оф-лайн стажування (Н. Бабич, К. Тичина); в Словаччині: оф-лайн стажування (Т. Скрипник); у Молдові: оф-лайн стажування (Н. Заєркова); у Киргизстані: оф-лайн навчання (О. Мартинчук, Н. Заєркова).

Реалізація освітнього процесу.

У результаті засвоєного міжнародного та набутого власного практичного досвіду викладачі кафедри:

  • Розбудовують освітній процес за принципами студентоцентризму та індивідуальної орієнтованості навчання;
  • Впроваджують стратегії практико-орієнтованого навчання, що базується на інноваційній схемі освітнього процесу «аудиторія – центри компетентностей – база практики – реальне робоче місце»;
  • Застосовують інноваційні методи і засоби навчання і викладання, серед яких: метод «перевернутого навчання», проблемно орієнтоване навчання, навчання через тренінги, майстер-класи фахівців-практиків, рольові та ділові ігри, case-study, SWOT-аналіз, відпрацювання навичок професійної діяльності у Центрах практичної підготовки: «Логотренажер», «Аутизм-академія», «Центр інклюзивної освіти»;
  • Винаходять нові форми взаємодії зі студентами: надання освітніх послуг на волонтерських засадах дітям з порушеннями мовлення та дітям з аутизмом місцевої громади у межах реалізації соціального проєкту «З Києвом і для Києва»; участь у SMART-туризмі та ін.
  • Співпрацюють зі студентами у межах реалізації навчання, заснованого на дослідженнях, написання спільних статей, участі в академічній мобільності всередині країни та за її межами;
  • Створюють умови для забезпечення практико-орієнтованого вектору підготовки, що дає змогу здобувачу на етапі завершення навчання визначитися з професійними уподобаннями та напрямом професійної діяльності.

Модернізація та розроблення нових освітніх програм.

У зв’язку із прийняттям в Університеті Нової освітньої стратегії, спрямованої на забезпечення практико-орієнтованого навчання, у 2017 р. була розроблена нова освітньо-професійна програма «Логопедія», у якій вдосконалено зміст і структуру підготовки, передбачено цільову орієнтацію на формування фахових компетентностей у Центрах практичної підготовки: «Логотренажер», «Центр інклюзивної освіти», «Аутизм-Академія».

Нова редакція бакалаврської освітньо-професійної програми «Логопедія» (2021 р.) базується на сучасних міжнародних підходах щодо діяльності фахівців з розвитку мовлення, а саме: володіння стратегіями логопедичного впливу у різні вікові періоди розвитку осіб з мовленнєвими функціональними обмеженнями; наявність трьох блоків спеціалізованих вибіркових дисциплін, що відповідають нагальним потребам ринку праці («Раннє втручання»; «Інклюзивна освіта»; «Навчання і розвиток дітей з аутизмом»).

Нова редакція магістерської освітньо-професійної програми «Логопедія» (2021 р.) спрямована на вирішення практичних завдань щодо реалізації стратегій втручання при порушеннях мовлення з погляду класичного логопедичного та сучасного нейропсихолінгвістичного підходу; збагатилась новими блоками спеціалізованих вибіркових дисциплін («Міофункціональна терапія» та «Психологічні технології в логопедичній практиці»).

У 2021 р. вперше в Україні розроблена освітньо-професійна програма, що передбачає на державному рівні підготовку професіоналів з надання підтримки особам з розладами аутистичного спектра. Це програма другого (магістерського) рівня «Втручання при аутизмі», що базується на досвіді підготовки кадрів за міжнародними стандартами.

Зберігаючи найкращі традиції класичної вищої освіти, активно використовуючи інноваційні освітні технології в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами, викладачі кафедри спрямовують свої зусилля на особистісний розвиток студентів, лідерське зростання та успішну професійну самореалізацію.

Із планом роботи кафедри на 2021 рік можна ознайомитись  за посиланням

Зі звітом про роботу кафедри за 2021 рік   можна ознайомитись за посиланням

Із планом роботи кафедри на 2022 рік можна ознайомитись за посиланням