Засідання кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи щодо розгляду змін та доповнень у змісті освітньо-наукової програми зі спеціальності 231 Соціальна робота третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (23.06.20)

23 червня 2020 року відбулося засідання кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Гарант освітньо-наукової програмизі спеціальності 231 Соціальна роботатретього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Жанна Василівна Петрочко презентувала зміни та доповнення, які були внесені робочою групою до змісту програми.

Зміни до освітньо-наукової програми зі спеціальності 231 Соціальна робота, затвердженої рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 31.03.2016 р., зумовлені чинниками, які виявилися в процесі реалізації освітньо-наукової програми (навчального плану, розробки робочих програм навчальних дисциплін та проведення практичної підготовки).

Під час реалізації освітньо-наукової програми, у ході проведених опитувань, очних і дистанційних зустрічей робоча група отримала відгуки від здобувачів вищої освіти, академічної спільноти, роботодавців з побажаннями внести окремі зміни та уточнення до діючої освітньо-наукової програми. Провівши консультації, робочі наради, засідання, врахувавши відгуки стейкхолдерів, погоджено зміни та уточнення до освітньо-наукової програми, які стосуються оптимізації в навчальному плані ОНП контактних годин та їх розподіл в межах кредиту; уточнення назв освітніх компонентів.

Жанна Василівна Петрочко наголосила, що усі запропоновані варіанти навчальних дисциплін дають змогу здобувачам робити вибір з більш рівнозначних дисциплін; комплексно відображають цільові групи чи сфери досліджень із соціальної роботи; відповідають темам дисертаційних досліджень і специфіці наукових пошуків аспірантів – теоретико-управлінське чи технологічне спрямування; гарантують високоякісне викладання викладачами кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, які є досвідченими фахівцями із даних питань. Окрім цього, додано «Дисципліну з інших освітніх програм (за запитом здобувача)», що умовлено потребою передбачити різні запити й наукові інтереси аспірантів відповідно до його індивідуальної освітньої траєкторії, а також вимогами п. 4.2 «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Київському університету імені Бориса Грінченка», де зазначено, що «аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для різних рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження».