Організація навчального процесу (покликання на нормативні документи)

Шановні викладачі, студенти, аспіранти!Вашій увазі представлено Положення та методичні рекомендації Київського університету імені Бориса Грінченка з покликаннями, якими унормовується діяльність викладачів та здобувачів освіти, а також додаткова інформація для здобувачів освіти задля сприяння їхньому фаховому розвитку та формуванню індивідуальної освітньої траєкторії.

 

Назва документу з покликанням на порталі Київського університету імені Бориса Грінченка

Дата затвердження

1

Статут Київського університету імені Бориса Грінченка 

Рішення Київської міської ради № 132/2035 від 08.10.2015 

2

Положення про організацію освітнього процесу 

Наказ No 539 від 24.09.2020 

3

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (зі змінами)

Наказ No 39 від 24.01.2020 

4

Положення про засади запобігання і протидії дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу та іншим проявам неетичної поведінки

Наказ No 736 від 31.10.2019

5

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в університеті 

Наказ No 328 від 29.08.2014 

6

Положення про конкурс на заміщення педагогічних і наукових працівників (нова оцінювання професійної діяльності вакантних посад науково-педагогічних, редакція)

Наказ No 674 від 29.10.2020

7

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Наказ No 49 від 20.02.2015 

8

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Київського університету імені Бориса Грінченка «Лідер року»

Наказ No 199 від 19.03.2020 

9

Порядок преміювання працівників університету за публікації у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science 

Наказ No 235 від 30.04.2020 

10

Положення про порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ No 674 від 29.10.2020

11

Положення про організацію та користування електронною поштою 

Наказ No 416 від 20.06.2017 

12

Положення про Інституційний репозиторій університету (нова редакція) 

Наказ No 575 від 02.12.2015

13

Про запровадження Е-портфоліо науково- педагогічних працівників 

Наказ No 527 від 24.11.2014

14

Положення про порядок рекомендації навчальної (навчально-методичної) та наукової літератури до друку Вченою радою Університету

Наказ No 519 від 18.11.2014

15

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 388 від 31.05.2019 

16

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 839 від 22.12.2018

17

Положення про організацію та проведення практики аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 203 від 28.03.2019

18

Положення про проведення практики студентів

Наказ No 828 від 21.12.2018 

19

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін технологій дистанційного навчання в КУ студентами Університету

Наказ No 642 від 25.11.2016

20

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін (модулів) та визначення академічної різниці

Наказ No 408 від 30.11.2010

21

Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін 

Наказ No 359 від 25.05.2018

22

Положення про порядок організації навчального процесу студентів заочної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ No 235 від 30.05.2014

23

Зміни до Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка 

Наказ No 768 від 24.11.2017

24

Перелік показників та балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ No 350 від 26.05.2017

25

Положення про правила призначення і виплати стипендій в Київському університеті імені Бориса Грінченка (редакція 2020 року)

Наказ No 230 від 28.04.2020

26

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення

Наказ No 31 від 29.01.2016

27

Положення про надання додаткових освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами» (нова редакція)

Наказ No 68-а від 26.02.2010 

Вчена Рада (протокол 2 від 25.02.2010)