Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про кафедру практичної психології

foto KPP 2021 

Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор Лозова Ольга Миколаївна

        Кафедра створена в січні 2008 року на основі реорганізації кафедри загальної, вікової і практичної психології, яка мала п'ятнадцятирічний досвід підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка.

 

Мета діяльності кафедри – забезпечення особистісної та професійної готовності майбутніх фахівців до психолого-практичної діяльності як форми служіння людині, громаді, суспільству.

 

Кафедра практичної психології забезпечує навчальний процес для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за напрямом підготовки/спеціальністю «Психологія», «Соціальна робота», «Логопедія» та «Прогнозування моди», що вивчають дисципліни кафедри як базові.

 

Кафедра працює в напрямку активізації та вдосконалення викладання психологічних дисциплін на основі використання нових методик і технологій. Впроваджуються сучасні освітні технології, у тому числі базовані на комп'ютерних інформаційно-комунікаційних засобах. З усіх дисциплін викладання кафедри розроблено і щороку вдосконалюються навчально-методичні комплекси. З робочими програмами дисциплін можна ознайомитись на сторінці кафедри "Навчально - методична робота"

 

Викладачі кафедри вдосконалюють форми й зміст навчального процесу з використанням проблемно-творчих, практико-орієнтованих технологій, а також з розширенням самостійної роботи студентів. У рамках традиційних форм (лекції, семінарські та практичні заняття, підготовка рефератів і курсових робіт, заліки й іспити) викладацький склад кафедри систематично застосовує різні методи й прийоми активації навчання студентів: діалоговий метод викладу матеріалу, вирішення проблемних завдань, кейсів і ситуацій на групових заняттях, тестування, періодичні експрес-контрольні тести з пройденого матеріалу.

 

При кафедрі працює Діагностико-консультаційний центр практичної психології як база для консультаційної та супервізійної практики. До діяльності центу залучаються студенти, які мають можливість самостійної консультаційної роботи при супервізії викладачів. Студенти кафедри проходять виробничу та переддипломну практику в центрах м. Києва, які надають консультаційні, психотерапевтичні, реабілітаційні послуги.

 

В рамках міжнародного проєкту з Ріджент Університетом (США) кафедра забезпечує експертний моніторинг процесу впровадження  в Україні «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травматерапії». Реалізується кооперація в організації, проведенні та науковій експертизі зазначеної програми.

 

            На сьогодні професорсько-викладацький та обслуговуючий персонал кафедри налічує 19 осіб, зокрема:

- докторів психологічних наук - 2 (у штаті 1);

- кандидатів психологічних наук, доцентів -13 (у штаті 9);

- старших викладачів - 4 (3 у штаті, 1 - внутрішнє суміщення);

- викладачів - 1;

- лаборантів - 2.

Звіт кафедри практичної психології за 2021 р. - завантажити

Звіт про діяльність кафедри за 2021 р. - завантажити - завантажити