Каталог методичної літератури

1. Азбука семьи или практика работы с семьями : учеб.-метод. пособ. – Псков : ПОИПКРО, 2004. – 152 с.

2. Андреева Т. В. Психология современной семьи : монография / Андреева Т. В. – СПб. : Речь, 2005. – 436 с.

3. Батьківство в радість. Тренінговий курс з набуття батьківських навичок / упоряд. Г. М. Лактіонова, І. Д. Звєрєва. – К., 2008. – 360 с.

4. Воспитание ребенка в неполной семье: орг. пед. и соц. помощи неполным семьям : пособ. [для психологов и педагогов] / [под. ред. Я.Г. Николаева]. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 159 с.

5. Вчимося самостійності: навч.-метод. посіб. / [за заг. ред. Т.П.Спіріної]. – К. : Видавництво ФОП Москаленко О. М., 2011. – 212 с.

6. Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик ; [пер. з англ. В. Хомика]. – К. : Либідь, 2003. – 520 с.

7. Гончаров В. Л. Батько - особлива посада : роль батька в становленні особистості / В.Л. Гончаров. К. : Пік. світ, 2010. – 128 с.

8. Губенко О. В. Ранній розвиток здібностей дитини: розвиток батьками мислення та навчально-пізнавальних здібностей дітей за допомогою інтелектуальних ігор : метод. реком. для тренерів / [за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової]. – К. : Наук. Світ, 2002. – 39 с.

9. Гуров В. Н. Социальная работа образовательных учреждений с семьей / Гуров В. Н. – М. : Педагогическое общество России, 2006. – 320 с.

10. Докторович М. О. Неповна сім'я : особливості робота соціального педагога / М.О. Докторович. К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.

11. Зберегти сім’ю. Соціальна робота із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах / авт.-упоряд.: О.М. Мороз, Г.І. Постолюк, Т.В. Семигіна, О.С. Шипіленк. – К. : ЕКМО, 2008. – 160 с.

12. Зростаємо разом: книга для батьків дітей раннього віку : посіб. [для батьків] / І. В. Братусь, І. О. Зоріна, Н. В. Кошечко та ін. ; за заг. ред. І.В.Братусь, Р. О. Моісеєнко. – К. : ВД «Калита», 2007. – 154 с.

13. Кипнис М. Тренинг семейных отношений. Родительство / М.Кипнис. – М. : «Ось-89», 2008. – 144 с.

14. Кісарчук З. Г. Психологічна допомога сім’ї : навч. посіб. / Кісарчук З. Г., Єрмусевич О. І. – К. : Главник, 2006. – 128 с.

15. Куприянов Б. В. Организация и методика проведения игр с подростками: взрослые игры для детей : учеб.-метод. пособ. / Куприянов Б. В. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 216 с.

16. Лохвицька Л. В. Виховання здорової дитини в сучасній сім’ї. Сім’я – берегиня здоров’я дитини : навч.-метод. посіб. / Л. В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко. – Тернопіль, 2010. – 228 с.

17. Лютова К. К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми / К.К. Лютова, Г. Б. Монина. – СПб. : Речь, 2005. – 190 с.

18. Лютова К. К. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства) / К. К. Лютова, Г. Б. Монина. – СПб. : Речь, 2005. – 176 с.

19. Методична збірка з досвіду проведення тренінгів з розвитку сімейних форм виховання / Бреус О. В., Березовсъка Л. B., Канаш І. Г., Домбровська О. М. – Черкаси, 2005. – 84 с.

20. Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства / Овчарова Р. В. – М. : Изд.-во Института Психотерапии, 2003. – 319 с.

21. Овчарова Р. В. Психология родительства : учеб. пособ. [для студ. высш. учебн. заведений] / Овчарова Р. В. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 368 с.

22. Основи батьківської компетентності : навч. посіб. / упоряд. Т.Г. Веретенко, І. Д. Звєрєва, Н. Ю. Шевченко ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К., 2006. – 156 с.

23. Програма формування педагогічної культури батьків / [за ред. В.Г. Постового]. – К. : ДЦССМ, 2003. – 108 с.

24. Психологія соціальних взаємин: навч. посіб. / [за заг. ред. М.С.Корольчука]. – К., 2010. – 296 с.

25. Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку : метод. посіб. / авт.-упоряд. І. В. Братусь, Н. В. Кошечко, О. Л. Нагула ; за заг. ред. І.Д. Звєрсвої. – К. : Кобза, 2004. –160 с.

26. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки : тренінговий курс для спеціалістів соціальної сфери / авт.-упоряд. В. Г. Головатий, А. В. Калініна, О. А. Виноградова ; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – К. : Основа-Принт, 2007. – 128 с.

27. Сімейні групові наради як метод розв’язання конфліктних ситуацій : метод. матеріали для тренера / упоряд. Т. П. Авельцева, Н. В. Зимівець, О.А. Калібаба ; за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Наук. світ, 2003. – 86 с.

28. Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти : конспект лекцій / [за заг. ред. В. О. Кузьмінського, С. С. Лукашова]. – К. : Молодь, 2010. – 128 с.

29. Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах : навч.-тренінг. модуль із підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / [за ред. І.Д.Звєрєвої, Ж.В.Петрочко]. – К. : Держсоцслужба, 2008. – 300 с.

30. Терещенко М. В. Психологічний супровід становлення позитивного образу сім’ї у дітей дошкільного віку: психолого-педагогічна програма для психологів, вихователів дошкільних навчальних закладів / Терещенко М. В. – К. : Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – 41 с.

31. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного потенціалу громади : метод. матеріали до тренінгу / упоряд. І. В. Братусь ; за заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2004. – 86 с.

32. Широкова И. Б. Тренинг самопознания для подростков. Общение. Пам'ять / Широкова И. Б. – М., 2005. – 169 с.