План наукового куртка "Інклюзивний клуб"

Назва структурного підрозділу

Інститут людини, кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Назва наукового гуртка

«Інклюзивний клуб»

Керівник (и) наукового гуртка

Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти,

Найда Юлія Михайлівна, старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, керівник проекту «Інклюзивна освіта» В Ф "Крок за кроком"

Рік заснування гуртка

2013

Профільна наукова тема

Корекційно-компенсаторна складова забезпечення входження  дитини з особливими освітніми потребами в соціум

Дослідницьке питання

Теоретико-методичні основи розвитку емоційного інтелекту дітей в умовах інклюзивного середовища.

Завдання гуртка

¾    Формування у здобувачів першого і другого освітніх рівнів фахової компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

¾     Стимулювання наукових, пошуково-дослідницьких  інтересів майбутніх фахівців інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

¾    Удосконалення навичок оформлення результатів досліджень та їх презентації.

Професійні компетенції, які формуються у студентів

Загальні

Світоглядна

Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції.

Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів.

Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії.

Комунікативна

Здатність до міжособистісного спілкування,
емоційної стабільності, толерантності.

Здатність  працювати у команді.

Інформаційна

Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань.

Здатність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності

Науково-дослідницька

Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності.

Володіння науково-дослідними методами відповідно фахового спрямування.

Обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її реалізації.

Критична обізнаність та інтелектуальна чесність. Здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати нестандартні завдання.

Самоосвітня

Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку.

Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію.

 

Фахові

Організаційна

Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів.

Психолого-педагогічна

Володіння знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку.

Методична

Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб осіб з тяжкими порушеннями мовлення в спеціальних та інклюзивних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; реабілітаційних установах.

Корекційно-педагогічна

Володіння знаннями і здатністю до раціонального вибору і реалізації корекційно-освітніх програм, методик і технологій корекції порушень мовленнєвого розвитку в умовах особистісно-орієнтованого підходу до розвитку осіб з психофізичними порушеннями.

Діагностично-корекційна

Володіння знаннями з психолого-педагогічного вивчення особливостей психофізичного розвитку, потенційних можливостей, потреб і досягнень дітей з особливими освітніми потребами.

Компетентність у сфері інклюзивного навчання

Володіння базовими знаннями та розуміння основних концепцій та теорій інклюзивного навчання, психолого-педагогічного супроводу дитини в інклюзивному середовищі.

Компетнтність в індивідуально-психологічній сфері (професійні цінності)

Здатність діяти згідно з принципами деонтології, пов’язаними з професійною діяльністю корекційного педагога; усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків у сфері професійної діяльності

Де і у який спосіб планується висвітлення результатів наукового пошуку гуртківців?

Доповіді на студентських конференціях, круглих столах.

Презентація наукових робіт на фахових конкурсах та олімпіадах.

Статті у електронних та фахових виданнях.

Стислий анонс, який буде розміщено на сайті університету, для рекрутингу студентів до гуртка (це має бути написано живою мовою до 60 слів).

Інклюзивний клуб – це об’єднання студентів і викладачів, де кожний має можливість сприяти власному особистісному розвитку, отримуючи нові знання, вміння та навички у сфері навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Участь в інклюзивному клубі відкриє для Вас можливість взяти участь у проектній діяльності та презентувати свої наукові здобутки на фахових конкурсах, студентських конференціях, у фахових виданнях.

 

План роботи наукового гуртка

Дата

Назва заходу

Місце проведення

Відповідальний

Вересень 2016 р.

Планування роботи гуртка, визначення тем дослідження

Інститут людини

Мартинчук О.В.

Протягом навчального року

Участь у проектах ВФ «Крок за кроком»:

-  «Створення безпечного інклюзивного середовища у навчальних закладах і громадах» ВФ «Крок за кроком» у співпраці з Національною асамблеєю інвалідів України;

-  Створення сприятливих умов для вивчення дітей в умовах інклюзивного навчання» ВФ «Крок за кроком»

-  Створення альтернативних форм психолого-педагогічного, корекційно-розвивального супроводу дітей з особливими потребами

м. Київ

Мартинчук О.В.

Найда Ю.М.

Протягом року

Навчання студентів спеціальності «Спеціальна освіта» методики «Лялька як персона (Persona Doll і її впровадження в освітній простір дошкільних навчальних закладів з інклюзивною формою навчання під час виробничої педагогічної практики

Інститут людини

Мартинчук О.В.

Жовтень

Презентація керівниками Інклюзивного клубу власних наукових досліджень у сфері навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, презентація проектної діяльності ВФ «Крок за кроком» у сфері інклюзивного навчання

Інститут людини

Мартинчук О.В.,

 

 

 

Найда Ю.М.

Протягом 2016-2017  навч.

року

 

28 вересня 2016 р.

 

19 жовтня 2016 р.

 

 

26 жовтня 2016 р.

 

 

 

31 листопада 2016 р.

 

 

7 грудня 2016 р.

 

 

 

Січень 2017 р.

 

 

22  березня 2017 р.

 

 

 

29  березня 2017 р.

 

Участь у семінарах НМЦ інклюзивної освіти ІППО КУБГ з метою поглиблення знань студентів про теорію і практику інклюзивного навчання у світі та в Україні

        -  Універсальний дизайн в освіті

 

        -  Навчально-практичному семінарі «Розроблення індивідуальної програми розвитку: початкова школа»

 

       -  Навчально-практичному семінарі «Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчальний заклад»

 

 - Навчально-практичний семінар «Впровадження індивідуальної програми розвитку: адаптації та модифікації» початкова школа

 

 -  Навчально-практичний семінар «Впровадження індивідуальної програми розвитку: адаптації та модифікації» дошкільний навчальний заклад

 

 - Навчально-практичний семінар «Індекс інклюзії»

 

 

 - Навчально-практичний семінар «Впровадження індивідуальної програми розвитку: етап оцінювання» початкова школа

 

 - Навчально-практичний семінар «Впровадження індивідуальної програми розвитку: етап оцінювання» дошкільний навчальний заклад

 

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Мартинчук О.В.,

 

Листопад 2016 р.

Участь у робочій зустрічі за методикою «Лялька як персона» з міжнародним консультантом Деніалом Ковачем 

ДНЗ № 375, м. Дніпропетровськ

Мартинчук О.В.,

Найда Ю.М..

Листопад 2016 р.

Участь у навчально-практичній конференції проекту «Створення безпечного інклюзивного середовища у навчальних закладах і громадах» ВФ «Крок за кроком» 

м. Київ, готель «Конференц-хол»

Мартинчук О.В.,

Найда Ю.М..

Травень 2017 р.

Міська науково-практична конференція «Освіта дітей з особливими освітніми потребами: основні досягнення та виклики»

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Мартинчук О.В.,

Найда Ю.М..

Жовтень 2016 р.

Участь у міжнародному семінарі з питань розвитку альтернативних форм оцінювання розвитку дітей з особливим освітніми потребами

ВФ «Крок за кроком»

Найда Ю.М.

Жовтень

2016 р.

Розроблення програм експериментальних досліджень студентських конкурсних наукових робіт

Інститут людини

Мартинчук О.В.

 

Жовтень-листопад 2015-лютий 2016

Проведення досліджень на базі експериментальних шкіл з інклюзивною формою навчання м. Києва за матеріалами ISSA «Компетентний педагог XXI століття»

ДНЗ з інклюзивною формою навчання

Мартинчук О.В.,

Найда Ю.М.

Лютий-березень

2016

Підготовка наукових робіт студентів до фахових конкурсів, олімпіад, конференцій.

 

Інститут людини

Мартинчук О.В.,

 

Березень-квітень

2016

Участь студентів у студентських конференціях, фахових конкурсах та олімпіадах

За місцем проведення

Мартинчук О.В.

Квітень/травень

2016

Майстер-клас на тему: «Компетентний вчитель спеціальної освіти ХХІ століття»

Інститут людини

Мартинчук О.В.,

Найда Ю.М., Скрипник Т.В.

 

Травень

2016

Участь у студентській міжкафедральній конференції Інституту людини «Перші кроки у науку» (тиждень науки)

Інститут людини

Мартинчук О.В.

Червень

2016

Підготовка та подання статей до електронного студентського збірника наукових статтей та фахових видань.

Інститут людини

Мартинчук О.В.,

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter