Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Про кафедру

Про кафедру спеціальної та інклюзивної освіти

 

KSIO 2019

 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини функціонує з 1 вересня 2013 року.

 

Підготовка фахівців за напрямом підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» в Інституті людини розпочалася із вересня 2011 року й здійснювалася випусковою кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти (нині кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи).

 

У вересні 2013 року, в результаті реорганізації кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, виокремилася й розпочала свою діяльність кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, що з 1 вересня 2019 року змінює свою назву і тепер функціонує як кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

 

Кафедра є випусковою для підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, освітньою програмою 016.00.01 Логопедія.

 

Підготовка фахівців у Київському університеті імені Бориса Грінченка має регіональну освітню спрямованість, яка забезпечує можливість працювати в столичному освітньому середовищі, здійснювати корекційно-педагогічний супровід інноваційної діяльності в системі освіти м. Києва, пов’язаної з активним впровадженням інклюзивної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами. Варто зазначити, що кафедрою вперше в Україні започаткована підготовка студентів зі спеціалізації «Інклюзивна освіта» та «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом».

 

Мета діяльності кафедри: підготовка компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі інклюзивної та спеціальної освіти (логопедії), здатного забезпечити діагностичну, корекційно-освітню, консультативну, дослідницьку, просвітницьку діяльність в закладах системи освіти, охорони здоров’я і соціального захисту.

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти розроблено нову освітню стратегію підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, освітньою програмою «Логопедія». Суть її полягає в тому, щоб забезпечити підготовку конкурентоспроможного фахівця і успішної особистості, яка відповідає сучасним вимогам роботодавців і запитам суспільства (соціальна відповідальність, адекватне сприйняття і мобільне реагування на нові фактори, самостійність і оперативність у прийнятті рішень, готовність до демократичного спілкування, до соціально активних дій, здатність швидко адаптуватися до нових умов праці, здатність комплексно підходити до вирішення проблем; критично мислити; орієнтуватися на високий результат; виявляти когнітивну гнучкість і емоційну компетентність тощо).

 

У складі кафедри працює 16 викладачів, з них:

 

докторів наук – 4

 

кандидатів наук – 10

 

без наукового звання – 2.

 

Наукова тема кафедри: «Корекційно-компенсаторна  складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище" функціонує в межах наукової теми Інституту «Становлення особистості в умовах суспільних трансформацій».  

  sklad kafedry 2017

 

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Мартинчук Олена Валеріївна.

 

Професійний і науковий інтерес

 

2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 «Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова».

 

Наразі працює над докторським дисертаційним дослідженням з проблеми підготовки фахівців корекційної освіти до організації і впровадження інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення в загальноосвітній простір.

 

Автор понад 80 наукових праць з проблем навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі, у тому числі співавтор Програми навчання і виховання дітей дошкільного віку від двох до семи років «Дитина» та Методичних рекомендацій до неї (підрозділ «Діти з особливими освітніми потребами»), першої національної Програми навчання, виховання і розвитку глухих дітей дошкільного віку (підрозділ «Ігрова діяльність») з педагогічними технологіями, першого в Україні навчально-методичного посібника, присвяченого проблемі формування професійної компетентності асистента учителя інклюзивного класу («Асистент учителя в інклюзивному класі/Н.М. Дятленко, Н.З. Софій, О.В. Мартинчук, Ю.М. Найда; під заг. ред. М.Ф. Войцехівського. – К., 2015»

 

Наукова тема: «Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців до інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення».

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 

  • Øдля здобувачів першого (бакалаврського) рівня: «Психологія: тренінг комунікативності», «Педагогіка (загальна та спеціальна): Основи психолого-педагогічних досліджень», «Університетські студії: я – студент», «Університетські студії: Вступ до спеціальності», «Педагогіка (загальна та спеціальна): Тренінг формування цінностей інклюзивної освіти», «Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики», «Педагогіка (загальна та спеціальна): Тренінг формування емоційної культури», «Педагогіка (загальна та спеціальна): Спеціальна педагогіка», «Логопедія (вступ до логопедії; дислалія)», «Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення», «Логопедія (дизартрія, порушення голосу)», «Неврологічні основи логопедії», «Психологія», «Інклюзивна освіта: інклюзивна педагогіка», «Логопедія (ринолалія)», «Логопсихологія з основами спеціальної психології: Спеціальна психологія», «Інклюзивна освіта: Освітня інтеграція в сучасному світі», «Психологія: Основи психологічного консультування», «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення», «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)», «Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Психопатологія», «Логопсихологія з основами спеціальної психології: Логопсихологія», «Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»: оздоровчі технології та методики виховання дітей з ТПМ», «Психолого-педагогічні основи корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми», «Логопедичний практикум», «Технології інклюзивного навчання», «Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра», «Клініко-психологічні аспекти дизонтогеній при розладах аутистичного спектра», «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення: Теорія і методика ігрової діяльності дітей з ТПМ», «Спеціальна методика навчання української мови дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мови», «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності: Нейропсихологія», «Медико-соціальні основи здоров’я: Інклюзивна освіта», «Спеціальна психологія», «Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі», «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення: Логопедична ритміка з мелодикою», «Теорія і практика роботи з аутичними дітьми», «Логопедія (алалія, афазія)», «Диференціальна психологічна діагностика порушень психофізичного розвитку», «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення: Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою», «Система діагностики та раннього втручання при аутистичних розладах», «Сімейне консультування батьків аутичної дитини», «ІКТ в галузі спеціальної освіти», «Логопедія (порушення писемного мовлення)», «Практична психологія: Клінічна психологія», «Психопатологія», «Клінічна психологія».

  • Øдля здобувачів другого (магістерського) рівня: «Освітній менеджмент в початковій школі: організація інклюзивної освіти», «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом», «Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти: Планування та організація логопедичної роботи», «Інноваційні техніки логопедичного масажу», «Методологія психологічних і педагогічних досліджень» , «Нейропсихологія», «Порівняльна спеціальна педагогіка», «Логопедична корекція системних порушень мовлення», «Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ», «Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти: Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти», «Сучасні інформаційно-комунікативні технології у корекційній освіті», «Сучасні логопедичні технології», «Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти: Організація та керівництво методичною роботою в спеціальній освіті», «Дитяча практична фахова психологія».

 

Історії успіху професійної самореалізації 

 

Беляк Станіслав 

img Belyak       

Місце роботи: Інсультний центр Універсальної клініки "Оберіг", м. Київ, вул. Зоологічна, 3, корпус "В".

Посада: Лікар-логопед

Досвід: Я дуже задоволений своїм місцем «під сонцем». Дякую кафедрі за те, що надала можливість проходження практики у цьому закладі, в якому мені і запропонували залишитись. У процесі роботи мені дуже цікаво спостерігати за тим, як дорослі люди, зрілі особистості мужньо змагаються зі своїм пост-інсультним станом. Особливо тішить, що частіше вони одужують завдяки власним зусиллям та злагодженій корекційно-реабілітаційній роботі мультидисциплінарної команди! Той безцінний досвід, який я здобув під час роботи в клініці, спробую передати моїм колегам в університеті, під час презентації результатів дослідження щодо сучасних підходів до класифікації мовленнєвих порушень у дорослих, які перенесли інсульт в Україні та США: компаративний аналіз на Олімпіаді з корекційної педагогіки, під час захисту магістерської роботи. Сподіваюсь, студентам і викладачам буде цікаво і корисно побачити уривки  занять, проведених мною, та "на власні очі" спостерігати відмінність одних форм афазії від інших.

 

 

Малієнко Олександра

 Maliyenko 1

 

Місце роботи: дошкільний навчальний заклад №138 комбінованого типу, м. Київ, вул. Ревуцького, 7-Б.

 

Посада: вчитель-логопед

 

Досвід: Я задоволена своїм місцем роботи, діяльністю на посаді вчителя-логопеда старшої логопедичної групи для дітей із ЗНМ, де маю можливість використовувати набуті під час навчання компетентності на практиці. Робота з дітьми – це завжди дуже цікаво, весело і непередбачувано. Мабуть, немає кращого стимулу для розвитку творчості, ніж робота з дітьми, адже для ефективності корекційно-розвивального процесу потрібно постійно підтримувати зацікавлення до взаємодії з дорослим (в даному випадку логопедом), що досягається частою зміною методів і технологій роботи, наочності, різноманітного матеріалу тощо.

 

Гетьман Марина

 img Getman 1

 

Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад №141, вул. Басейна 15а

 

Посада: вихователь інклюзивної групи

 

Досвід: Я задоволена  своїм місцем роботи. Дякую кафедрі за те, що надала можливість проходити практику в різних ДНЗ, завдяки цьому я знайшла своє перше робоче місце. Мені цікаво працювати з дітьми, які мають особливі освітні потреби, спостерігати за тим, як вони долають труднощі, входять в соціум та прагнуть навчатися. З радістю ділюсь зі студентами і викладачами враженнями, які отримую під час роботи в дошкільному закладі,  про те, як навчаю, виховую і розвиваю наших «маленьких розумників».

 

Бєляєва Марія

img Belyaeva

 

Місце роботи: Дитячий освітній заклад "Фрьобель центр Київ", вул. Почайнинська, 44А

Посада: асистент вихователя

Система роботи в нашому центрі нова для мене і трохи незвичайна, діти самі обирають, що будуть робити, а ми їх тільки підтримуємо і спрямовуємо. Провідна діяльність дітей - гра, і через неї наші діти навчаються читати, писати і рахувати, але тоді, коли їм це цікаво. Мені дуже подобається, що можна вчитися і застосовувати свої знання на практиці, використовуючи  досвід своїх наставників. Моя робота приваблює мене, надихає і з'являється бажання розвиватися в цьому напрямку ще більше.

 

Івченко Марина

img Ivchenko 3

 

Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад №482 «Витоки», м. Київ, вул. Маршала Гречка 14 А

 

Посада: Вихователь групи раннього віку.

 

Досвід: Я дуже задоволена своїм місцем роботи, тому і працюю тут вже 4-й рік.

У нашому закладі чудовий колектив: професійні педагоги з величезним досвідом та молоді, перспективні спеціалісти. У дошкільному закладі постійно проходять різні заходи, свята, фестивалі, що сприяють моєму професійному становленню.

Безмежно вдячна викладачам кафедри за надані знання, які я можу використовувати у своїй роботі. Мені дуже цікаво спостерігати за тим, як малюки розвиваються протягом року, а я цьому сприяю. Адже ранній вік - це дуже важливий період у розвитку мовлення дітей та становленні їх як особистостей.

 

 

Куца Іванна 

 

 

img Kutsa

 

 

Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з порушеннями мовлення №323 м.Київ вул.Академіка Грекова,16

 

Посада: Вихователь логопедичної групи

 

Досвід:  Я дуже рада, що працюю в ДНЗ № 323. Дуже дружній колектив. Багато нових знань і практики отримала, працюючи в садочку. В перспективі ставлю собі за мету стати логопедом цього закладу.

 

Кафедра має сертифіковані електронні навчальні курси:

 

«Інклюзивна освіта» для напряму підготовки «Дошкільна освіта»

 

«Інклюзивна освіта» для спеціальності «Соціальна педагогіка»

 

«Психологія самосвідомості» для спеціальності «Практична психологія»

 

«Ігрові технології в логопедичній роботі» для напряму підготовки «Спеціальна освіта (Логопедія)»

 

«Освітня інтеграція в сучасному світі» для спеціальності «Спеціальна освіта (Логопедія)»

 

 

 

На кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

 

1. Науковий гурток «Студія досліджень полімодального сприймання» (Керівники: Луцько К.В., Таран О.П.)

2. Науковий гурток "Студія РАС: розлади аутистичного спектру" (Керівник: Скрипник Т.В. )

3. Науковий гурток «Студія дослідження складоритму» (Керівники:  Бабич Н.М., Заєркова Н.В.)

4. Науковий гурток "Інклюзивний клуб" (Керівники: Мартинчук О.В., Найда Ю.М.)

 

 

На базі Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка створено Дитячий логопедичний центр «Логотренажер», діяльність якого зорієнтована на формування практичних фахових умінь та навичок студентів напряму підготовки «Спеціальна освіта» освітньої програми 016.00.01 Логопедія.

 

Заняття у центрі організовуються викладачами кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти із залученням студентів з метою формування у них фахової компетентності у сфері логодіагностичної та логокорекційної діяльності.

 

Дитячий логопедичний центр «Логотренажер» – це сучасний логопедичний центр з інноваційним обладнанням, який дає можливість студентам під керівництвом викладачів оволодівати сучасними технологіями компенсаторно-корекційного впливу на подолання мовленнєвих порушень, розвитку психічних функцій, на яких негативно позначаються мовленнєві порушення дітей, гармонізації їх особистісного розвитку в цілому.

 

Об’єктами компенсаторно-корекційної діяльності студентів та викладачів є діти дошкільного віку та учні початкової школи, котрі мають проблеми широкого спектру мовленнєвих порушень: слухового сприймання, розрізнення, розпізнавання фонем (корекція фонетико-фонематичного слуху), звуковимови, загального недорозвитку мовлення (ЗНМ), затримки психічного розвитку дитини (ЗПР), дислексій та дисграфій тощо.

 

Мета діяльності центру: сприяти кожному студенту в цілісному професійному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству; озброїти студентів сучасними технологіями професійної діяльності, уміннями та навичками продуктивної взаємодії з дітьми та їхніми батьками (чи особами, що їх замінюють).

 

Завдання:

 

- залучити студентів до професійної діяльності;

 

- реалізувати теоретичні знання на практиці;

 

- впевнитись у дієвості своїх професійних умінь та навичок.

 

Зобов’язання, які бере на себе логопедичний центр перед дітьми дошкільного віку, учнями початкової школи та їх батьками:

 

- допомагати дітям досконало оволодіти рідною мовою (формування та розвиток мовлення);

 

- розвивати пам’ять, уяву, увагу, мислення (всі психічні процеси ) у цікавій для дитини ігровій формі;

 

- розвивати дрібну моторику;

 

- розвивати і покращувати комунікативні навички;

 

- здійснювати психологічну діагностику готовності до школи.

 

Діяльнісна складова роботи центру:

 

- діагностика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

 

- проведення індивідуальних корекційних занять;

 

- виправлення порушень звуковимови, постановка звуків;

 

- розвиток фонематических процесів;

 

- збагачення і розвиток словникового запасу і зв'язного мовлення;

 

- вдосконалення граматичного ладу;

 

- розвиток та корекція психічних процесів (уваги, пам'яті, мислення, сприймання);

 

- підготовка до школи.

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Про кафедру