Про кафедру спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

 Про кафедру спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини функціонує з 1 вересня 2013 року.

 

Підготовка фахівців за напрямом підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» в Інституті людини розпочалася із вересня 2011 року й здійснювалася випусковою кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти (нині кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи).

 

У вересні 2013 року, в результаті реорганізації кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, виокремилася й розпочала свою діяльність кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти.

 

Кафедра є випусковою для підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, освітньою програмою 016.00.01 Логопедія.

 

Підготовка фахівців у Київському університеті імені Бориса Грінченка має регіональну освітню спрямованість, яка забезпечує можливість працювати в столичному освітньому середовищі, здійснювати корекційно-педагогічний супровід інноваційної діяльності в системі освіти м. Києва, пов’язаної з активним впровадженням інклюзивної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами. Варто зазначити, що кафедрою вперше в Україні започаткована підготовка студентів зі спеціалізації «Інклюзивна освіта» та «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом».

 

Мета діяльності кафедри: підготовка компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі інклюзивної та спеціальної освіти (логопедії), здатного забезпечити діагностичну, корекційно-освітню, консультативну, дослідницьку, просвітницьку діяльність в закладах системи освіти, охорони здоров’я і соціального захисту.

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти розроблено нову освітню стратегію підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, освітньою програмою «Логопедія». Суть її полягає в тому, щоб забезпечити підготовку конкурентоспроможного фахівця і успішної особистості, яка відповідає сучасним вимогам роботодавців і запитам суспільства (соціальна відповідальність, адекватне сприйняття і мобільне реагування на нові фактори, самостійність і оперативність у прийнятті рішень, готовність до демократичного спілкування, до соціально активних дій, здатність швидко адаптуватися до нових умов праці, здатність комплексно підходити до вирішення проблем; критично мислити; орієнтуватися на високий результат; виявляти когнітивну гнучкість і емоційну компетентність тощо).

 

У складі кафедри працює 18 викладачів, з них:

 

докторів наук – 3

 

кандидатів наук – 11

 

без наукового звання – 3.

 

Наукова тема кафедри: «Корекційно-компенсаторна  складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище" функціонує в межах наукової теми Інституту «Становлення особистості в умовах суспільних трансформацій».  

  sklad kafedry 2017

 

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Мартинчук Олена Валеріївна.

 

Професійний і науковий інтерес

 

2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 «Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова».

 

Наразі працює над докторським дисертаційним дослідженням з проблеми підготовки фахівців корекційної освіти до організації і впровадження інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення в загальноосвітній простір.

 

Автор понад 80 наукових праць з проблем навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі, у тому числі співавтор Програми навчання і виховання дітей дошкільного віку від двох до семи років «Дитина» та Методичних рекомендацій до неї (підрозділ «Діти з особливими освітніми потребами»), першої національної Програми навчання, виховання і розвитку глухих дітей дошкільного віку (підрозділ «Ігрова діяльність») з педагогічними технологіями, першого в Україні навчально-методичного посібника, присвяченого проблемі формування професійної компетентності асистента учителя інклюзивного класу («Асистент учителя в інклюзивному класі/Н.М. Дятленко, Н.З. Софій, О.В. Мартинчук, Ю.М. Найда; під заг. ред. М.Ф. Войцехівського. – К., 2015»

 

Наукова тема: «Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців до інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення».

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 

  • Øдля здобувачів першого (бакалаврського) рівня: «Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем», «Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики», «Психопатологія», «Неврологічні основи логопедії», «Спеціальна педагогіка з історією», «Оcнови психолого-педагогічних досліджень», «Тренінг формування інклюзивних цінностей», «Спеціальна методика навчання математики дітей з ТПМ», «спеціальна методика навчання української мови і читання дітей з молодшого шкільного віку з ТПМ», «Здоров`язбережувальні технології для дітей з ТПМ», «Основи психологічного консультування», «Тренінг комунікативності», «Логопедія (вступ до логопедії; дислалія)», «Логопедія (ринолалія)», «Логопедія (дизартрія, порушення голосу)», «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)», «Логопедія (алалія, афазія)», «Логопедія (порушення писемного мовлення)», «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення», «Теорія і методика ігрової діяльності дітей з ТПМ», «Логопедична ритміка з методикою», «Методика когнітивного розвитку з сенсомоторною складовою», «ІКТ в галузі спеціальної освіти», «освітня інтеграція в сучасному світі», «Інклюзивна педагогіка», «Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення», «Спеціальна психологія», «Логопсихологія», «Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання», «Технології інклюзивного навчання дітей з ментальними та поведінковими порушеннями», «Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра», «Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату», «Технології інклюзивного навчання дітей із сенсорними порушеннями», «Супровід в інклюзивному середовищі родин дітей з особливими потребами», «Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу», «Методи і засоби діагностики дітей з аутизмом», «Методичні засади роботи з аутичними дітьми», «Раннє втручання з основою на родинноцентрований підхід», «Корекційно-розвивальні стратегії для дітей з аутизмом», «Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі».
    • Øдля здобувачів другого (магістерського) рівня:

 

«Порівняльна спеціальна педагогіка», «Методологія психологічних і педагогічних досліджень», «Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти», «Планування та організація логопедичної роботи», «Організація та керівництво методичною роботою в корекційній освіті», «Методика викладання спеціальної педагогіки і логопедії», «Методика викладання спеціальної психології і логопсихології», «Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ», «Логопедична корекція системних порушень мовлення», «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у спеціальній освіті», «Нейропсихологія», «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом», «Патопсихологія», «Дитяча практична фахова психологія».

 

Історії успіху професійної самореалізації 

 

Беляк Станіслав 

img Belyak       

Місце роботи: Інсультний центр Універсальної клініки "Оберіг", м. Київ, вул. Зоологічна, 3, корпус "В".

Посада: Лікар-логопед

Досвід: Я дуже задоволений своїм місцем «під сонцем». Дякую кафедрі за те, що надала можливість проходження практики у цьому закладі, в якому мені і запропонували залишитись. У процесі роботи мені дуже цікаво спостерігати за тим, як дорослі люди, зрілі особистості мужньо змагаються зі своїм пост-інсультним станом. Особливо тішить, що частіше вони одужують завдяки власним зусиллям та злагодженій корекційно-реабілітаційній роботі мультидисциплінарної команди! Той безцінний досвід, який я здобув під час роботи в клініці, спробую передати моїм колегам в університеті, під час презентації результатів дослідження щодо сучасних підходів до класифікації мовленнєвих порушень у дорослих, які перенесли інсульт в Україні та США: компаративний аналіз на Олімпіаді з корекційної педагогіки, під час захисту магістерської роботи. Сподіваюсь, студентам і викладачам буде цікаво і корисно побачити уривки  занять, проведених мною, та "на власні очі" спостерігати відмінність одних форм афазії від інших.

 

 

Малієнко Олександра

 Maliyenko 1

 

Місце роботи: дошкільний навчальний заклад №138 комбінованого типу, м. Київ, вул. Ревуцького, 7-Б.

 

Посада: вчитель-логопед

 

Досвід: Я задоволена своїм місцем роботи, діяльністю на посаді вчителя-логопеда старшої логопедичної групи для дітей із ЗНМ, де маю можливість використовувати набуті під час навчання компетентності на практиці. Робота з дітьми – це завжди дуже цікаво, весело і непередбачувано. Мабуть, немає кращого стимулу для розвитку творчості, ніж робота з дітьми, адже для ефективності корекційно-розвивального процесу потрібно постійно підтримувати зацікавлення до взаємодії з дорослим (в даному випадку логопедом), що досягається частою зміною методів і технологій роботи, наочності, різноманітного матеріалу тощо.

 

Гетьман Марина

 img Getman 1

 

Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад №141, вул. Басейна 15а

 

Посада: вихователь інклюзивної групи

 

Досвід: Я задоволена  своїм місцем роботи. Дякую кафедрі за те, що надала можливість проходити практику в різних ДНЗ, завдяки цьому я знайшла своє перше робоче місце. Мені цікаво працювати з дітьми, які мають особливі освітні потреби, спостерігати за тим, як вони долають труднощі, входять в соціум та прагнуть навчатися. З радістю ділюсь зі студентами і викладачами враженнями, які отримую під час роботи в дошкільному закладі,  про те, як навчаю, виховую і розвиваю наших «маленьких розумників».

 

Бєляєва Марія

img Belyaeva

 

Місце роботи: Дитячий освітній заклад "Фрьобель центр Київ", вул. Почайнинська, 44А

Посада: асистент вихователя

Система роботи в нашому центрі нова для мене і трохи незвичайна, діти самі обирають, що будуть робити, а ми їх тільки підтримуємо і спрямовуємо. Провідна діяльність дітей - гра, і через неї наші діти навчаються читати, писати і рахувати, але тоді, коли їм це цікаво. Мені дуже подобається, що можна вчитися і застосовувати свої знання на практиці, використовуючи  досвід своїх наставників. Моя робота приваблює мене, надихає і з'являється бажання розвиватися в цьому напрямку ще більше.

 

Івченко Марина

img Ivchenko 3

 

Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад №482 «Витоки», м. Київ, вул. Маршала Гречка 14 А

 

Посада: Вихователь групи раннього віку.

 

Досвід: Я дуже задоволена своїм місцем роботи, тому і працюю тут вже 4-й рік.

У нашому закладі чудовий колектив: професійні педагоги з величезним досвідом та молоді, перспективні спеціалісти. У дошкільному закладі постійно проходять різні заходи, свята, фестивалі, що сприяють моєму професійному становленню.

Безмежно вдячна викладачам кафедри за надані знання, які я можу використовувати у своїй роботі. Мені дуже цікаво спостерігати за тим, як малюки розвиваються протягом року, а я цьому сприяю. Адже ранній вік - це дуже важливий період у розвитку мовлення дітей та становленні їх як особистостей.

 

 

Куца Іванна 

 

 

img Kutsa

 

 

Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з порушеннями мовлення №323 м.Київ вул.Академіка Грекова,16

 

Посада: Вихователь логопедичної групи

 

Досвід:  Я дуже рада, що працюю в ДНЗ № 323. Дуже дружній колектив. Багато нових знань і практики отримала, працюючи в садочку. В перспективі ставлю собі за мету стати логопедом цього закладу.

 

Кафедра має сертифіковані електронні навчальні курси:

 

«Інклюзивна освіта» для напряму підготовки «Дошкільна освіта»

 

«Інклюзивна освіта» для спеціальності «Соціальна педагогіка»

 

«Психологія самосвідомості» для спеціальності «Практична психологія»

 

«Ігрові технології в логопедичній роботі» для напряму підготовки «Спеціальна освіта (Логопедія)»

 

«Освітня інтеграція в сучасному світі» для спеціальності «Спеціальна освіта (Логопедія)»

 

 

 

На кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

 

«Інклюзивний клуб» (наук. кер.: Мартинчук О.В., Найда Ю.М.)

 

«Логопсихологічна майстерня» (наук. кер.: Таран О.П., Супрун Г.В.)

 

«Студія досліджень полімодального сприймання» (наук. кер.: Луцько К.В.)

 

«Студія досліджень складоритму» (наук. кер.: Бабич Н.М.)

 

«Логодидактична студія» (наук. кер.: Мельніченко Т.В., Тичина К.О.)

 

«Студія РАС: розлади аутистичного спектра» (наук. кер.: Скрипник Т.В.)

 

 

 

На базі Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка створено Дитячий логопедичний центр «Логотренажер», діяльність якого зорієнтована на формування практичних фахових умінь та навичок студентів напряму підготовки «Спеціальна освіта» освітньої програми 016.00.01 Логопедія.

 

Заняття у центрі організовуються викладачами кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти із залученням студентів з метою формування у них фахової компетентності у сфері логодіагностичної та логокорекційної діяльності.

 

Дитячий логопедичний центр «Логотренажер» – це сучасний логопедичний центр з інноваційним обладнанням, який дає можливість студентам під керівництвом викладачів оволодівати сучасними технологіями компенсаторно-корекційного впливу на подолання мовленнєвих порушень, розвитку психічних функцій, на яких негативно позначаються мовленнєві порушення дітей, гармонізації їх особистісного розвитку в цілому.

 

Об’єктами компенсаторно-корекційної діяльності студентів та викладачів є діти дошкільного віку та учні початкової школи, котрі мають проблеми широкого спектру мовленнєвих порушень: слухового сприймання, розрізнення, розпізнавання фонем (корекція фонетико-фонематичного слуху), звуковимови, загального недорозвитку мовлення (ЗНМ), затримки психічного розвитку дитини (ЗПР), дислексій та дисграфій тощо.

 

Мета діяльності центру: сприяти кожному студенту в цілісному професійному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству; озброїти студентів сучасними технологіями професійної діяльності, уміннями та навичками продуктивної взаємодії з дітьми та їхніми батьками (чи особами, що їх замінюють).

 

Завдання:

 

- залучити студентів до професійної діяльності;

 

- реалізувати теоретичні знання на практиці;

 

- впевнитись у дієвості своїх професійних умінь та навичок.

 

Зобов’язання, які бере на себе логопедичний центр перед дітьми дошкільного віку, учнями початкової школи та їх батьками:

 

- допомагати дітям досконало оволодіти рідною мовою (формування та розвиток мовлення);

 

- розвивати пам’ять, уяву, увагу, мислення (всі психічні процеси ) у цікавій для дитини ігровій формі;

 

- розвивати дрібну моторику;

 

- розвивати і покращувати комунікативні навички;

 

- здійснювати психологічну діагностику готовності до школи.

 

Діяльнісна складова роботи центру:

 

- діагностика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

 

- проведення індивідуальних корекційних занять;

 

- виправлення порушень звуковимови, постановка звуків;

 

- розвиток фонематических процесів;

 

- збагачення і розвиток словникового запасу і зв'язного мовлення;

 

- вдосконалення граматичного ладу;

 

- розвиток та корекція психічних процесів (уваги, пам'яті, мислення, сприймання);

 

- підготовка до школи.

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter