Про кафедру спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

 Про кафедру спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини функціонує з 1 вересня 2013 року.

 

Підготовка фахівців за напрямом підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» в Інституті людини розпочалася із вересня 2011 року й здійснювалася випусковою кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти (нині кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи).

 

У вересні 2013 року, в результаті реорганізації кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, виокремилася й розпочала свою діяльність кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти.

 

Кафедра є випусковою для підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, освітньою програмою 016.00.01 Логопедія.

 

Підготовка фахівців у Київському університеті імені Бориса Грінченка має регіональну освітню спрямованість, яка забезпечує можливість працювати в столичному освітньому середовищі, здійснювати корекційно-педагогічний супровід інноваційної діяльності в системі освіти м. Києва, пов’язаної з активним впровадженням інклюзивної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами. Варто зазначити, що кафедрою вперше в Україні започаткована підготовка студентів зі спеціалізації «Інклюзивна освіта» та «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом».

 

Мета діяльності кафедри: підготовка компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі інклюзивної та спеціальної освіти (логопедії), здатного забезпечити діагностичну, корекційно-освітню, консультативну, дослідницьку, просвітницьку діяльність в закладах системи освіти, охорони здоров’я і соціального захисту.

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти розроблено нову освітню стратегію підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, освітньою програмою «Логопедія». Суть її полягає в тому, щоб забезпечити підготовку конкурентоспроможного фахівця і успішної особистості, яка відповідає сучасним вимогам роботодавців і запитам суспільства (соціальна відповідальність, адекватне сприйняття і мобільне реагування на нові фактори, самостійність і оперативність у прийнятті рішень, готовність до демократичного спілкування, до соціально активних дій, здатність швидко адаптуватися до нових умов праці, здатність комплексно підходити до вирішення проблем; критично мислити; орієнтуватися на високий результат; виявляти когнітивну гнучкість і емоційну компетентність тощо).

 

У складі кафедри працює 18 викладачів, з них:

 

докторів наук – 3

 

кандидатів наук – 11

 

без наукового звання – 3.

 

Наукова тема кафедри: «Корекційно-компенсаторна  складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище" функціонує в межах наукової теми Інституту «Становлення особистості в умовах суспільних трансформацій».  

  

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Мартинчук Олена Валеріївна.

 

Професійний і науковий інтерес

 

2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 «Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова».

 

Наразі працює над докторським дисертаційним дослідженням з проблеми підготовки фахівців корекційної освіти до організації і впровадження інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення в загальноосвітній простір.

 

Автор понад 80 наукових праць з проблем навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі, у тому числі співавтор Програми навчання і виховання дітей дошкільного віку від двох до семи років «Дитина» та Методичних рекомендацій до неї (підрозділ «Діти з особливими освітніми потребами»), першої національної Програми навчання, виховання і розвитку глухих дітей дошкільного віку (підрозділ «Ігрова діяльність») з педагогічними технологіями, першого в Україні навчально-методичного посібника, присвяченого проблемі формування професійної компетентності асистента учителя інклюзивного класу («Асистент учителя в інклюзивному класі/Н.М. Дятленко, Н.З. Софій, О.В. Мартинчук, Ю.М. Найда; під заг. ред. М.Ф. Войцехівського. – К., 2015»

 

Наукова тема: «Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців до інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення».

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 

  • Øдля здобувачів першого (бакалаврського) рівня: «Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем», «Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики», «Психопатологія», «Неврологічні основи логопедії», «Спеціальна педагогіка з історією», «Оcнови психолого-педагогічних досліджень», «Тренінг формування інклюзивних цінностей», «Спеціальна методика навчання математики дітей з ТПМ», «спеціальна методика навчання української мови і читання дітей з молодшого шкільного віку з ТПМ», «Здоров`язбережувальні технології для дітей з ТПМ», «Основи психологічного консультування», «Тренінг комунікативності», «Логопедія (вступ до логопедії; дислалія)», «Логопедія (ринолалія)», «Логопедія (дизартрія, порушення голосу)», «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)», «Логопедія (алалія, афазія)», «Логопедія (порушення писемного мовлення)», «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення», «Теорія і методика ігрової діяльності дітей з ТПМ», «Логопедична ритміка з методикою», «Методика когнітивного розвитку з сенсомоторною складовою», «ІКТ в галузі спеціальної освіти», «освітня інтеграція в сучасному світі», «Інклюзивна педагогіка», «Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення», «Спеціальна психологія», «Логопсихологія», «Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання», «Технології інклюзивного навчання дітей з ментальними та поведінковими порушеннями», «Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра», «Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату», «Технології інклюзивного навчання дітей із сенсорними порушеннями», «Супровід в інклюзивному середовищі родин дітей з особливими потребами», «Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу», «Методи і засоби діагностики дітей з аутизмом», «Методичні засади роботи з аутичними дітьми», «Раннє втручання з основою на родинноцентрований підхід», «Корекційно-розвивальні стратегії для дітей з аутизмом», «Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі».
    • Øдля здобувачів другого (магістерського) рівня:

 

«Порівняльна спеціальна педагогіка», «Методологія психологічних і педагогічних досліджень», «Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти», «Планування та організація логопедичної роботи», «Організація та керівництво методичною роботою в корекційній освіті», «Методика викладання спеціальної педагогіки і логопедії», «Методика викладання спеціальної психології і логопсихології», «Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ», «Логопедична корекція системних порушень мовлення», «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у спеціальній освіті», «Нейропсихологія», «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом», «Патопсихологія», «Дитяча практична фахова психологія».

 

Кафедра має сертифіковані електронні навчальні курси:

 

«Інклюзивна освіта» для напряму підготовки «Дошкільна освіта»

 

«Інклюзивна освіта» для спеціальності «Соціальна педагогіка»

 

«Психологія самосвідомості» для спеціальності «Практична психологія»

 

«Ігрові технології в логопедичній роботі» для напряму підготовки «Спеціальна освіта (Логопедія)»

 

«Освітня інтеграція в сучасному світі» для спеціальності «Спеціальна освіта (Логопедія)»

 

 

 

На кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

 

«Інклюзивний клуб» (наук. кер.: Мартинчук О.В., Найда Ю.М.)

 

«Логопсихологічна майстерня» (наук. кер.: Таран О.П., Супрун Г.В.)

 

«Студія досліджень полімодального сприймання» (наук. кер.: Луцько К.В.)

 

«Студія досліджень складоритму» (наук. кер.: Бабич Н.М.)

 

«Логодидактична студія» (наук. кер.: Мельніченко Т.В., Тичина К.О.)

 

«Студія РАС: розлади аутистичного спектра» (наук. кер.: Скрипник Т.В.)

 

 

 

На базі Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка створено Дитячий логопедичний центр «Логотренажер», діяльність якого зорієнтована на формування практичних фахових умінь та навичок студентів напряму підготовки «Спеціальна освіта» освітньої програми 016.00.01 Логопедія.

 

Заняття у центрі організовуються викладачами кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти із залученням студентів з метою формування у них фахової компетентності у сфері логодіагностичної та логокорекційної діяльності.

 

Дитячий логопедичний центр «Логотренажер» – це сучасний логопедичний центр з інноваційним обладнанням, який дає можливість студентам під керівництвом викладачів оволодівати сучасними технологіями компенсаторно-корекційного впливу на подолання мовленнєвих порушень, розвитку психічних функцій, на яких негативно позначаються мовленнєві порушення дітей, гармонізації їх особистісного розвитку в цілому.

 

Об’єктами компенсаторно-корекційної діяльності студентів та викладачів є діти дошкільного віку та учні початкової школи, котрі мають проблеми широкого спектру мовленнєвих порушень: слухового сприймання, розрізнення, розпізнавання фонем (корекція фонетико-фонематичного слуху), звуковимови, загального недорозвитку мовлення (ЗНМ), затримки психічного розвитку дитини (ЗПР), дислексій та дисграфій тощо.

 

Мета діяльності центру: сприяти кожному студенту в цілісному професійному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству; озброїти студентів сучасними технологіями професійної діяльності, уміннями та навичками продуктивної взаємодії з дітьми та їхніми батьками (чи особами, що їх замінюють).

 

Завдання:

 

- залучити студентів до професійної діяльності;

 

- реалізувати теоретичні знання на практиці;

 

- впевнитись у дієвості своїх професійних умінь та навичок.

 

Зобов’язання, які бере на себе логопедичний центр перед дітьми дошкільного віку, учнями початкової школи та їх батьками:

 

- допомагати дітям досконало оволодіти рідною мовою (формування та розвиток мовлення);

 

- розвивати пам’ять, уяву, увагу, мислення (всі психічні процеси ) у цікавій для дитини ігровій формі;

 

- розвивати дрібну моторику;

 

- розвивати і покращувати комунікативні навички;

 

- здійснювати психологічну діагностику готовності до школи.

 

Діяльнісна складова роботи центру:

 

- діагностика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

 

- проведення індивідуальних корекційних занять;

 

- виправлення порушень звуковимови, постановка звуків;

 

- розвиток фонематических процесів;

 

- збагачення і розвиток словникового запасу і зв'язного мовлення;

 

- вдосконалення граматичного ладу;

 

- розвиток та корекція психічних процесів (уваги, пам'яті, мислення, сприймання);

 

- підготовка до школи.

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter