Про кафедру спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

 Про кафедру спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини функціонує з 1 вересня 2013 року.

Підготовка фахівців за напрямом підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» в Інституті людини розпочалася із вересня 2011 року й здійснювалася випусковою кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти (нині кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи).

У вересні 2013 року, в результаті реорганізації кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, виокремилася й розпочала свою діяльність кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти.

Кафедра є випусковою для напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня професійної кваліфікації «Асистента вчителя-логопеда» з додатковими спеціалізаціями «Інклюзивна/інтегрована освіта», «Спеціальна психологія», «Робота з аутичними дітьми» та другого (магістерського) із спеціалізацією «Спеціальна психологія» професійної кваліфікації  «Логопеда, викладача корекційної педагогіки і спеціальної психології, психолога спеціальних закладів освіти».

Підготовка фахівців за спеціальністю «Корекційна освіта (логопедія)» у Київському університеті імені Бориса Грінченка має регіональну освітню спрямованість підготовки фахівця, який зможе працювати в столичному освітньому середовищі, забезпечувати корекційно-педагогічний супровід інноваційної діяльності в системі освіти м. Києва, пов’язаної з активним впровадженням інклюзивної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами. Варто зазначити, що кафедрою вперше в Україні започаткована підготовка зі спеціалізації «Інклюзивна освіта» та «Робота з аутистичними дітьми».

Метою діяльності кафедри є:

  • професійна підготовка висококваліфікованих фахівців за напрямом «Корекційна освіта (логопедія)»;
  • організаційно-методичне забезпечення викладання дисциплін з додаткової спеціалізації «Спеціальна психологія» напряму підготовки «Соціальна робота»;
  • організаційно-методичне забезпечення викладання дисциплін з корекційної педагогіки та спеціальної психології для напрямів підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Психологія», «Практична психологія».

У складі кафедри працює 13 викладачів, з них:

докторів наук – 2

кандидатів наук – 8

доцентів – 3

старших наукових співробітників – 3

старших викладачів – 1

викладачів – 3

Наукова тема кафедри: "Корекційно-компенсаторна  складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище" функціонує в межах наукової теми Інституту «Становлення особистості в умовах суспільних трансформацій».  

zagalne foto 2

 

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Мартинчук Олена Валеріївна.

 

Професійний і науковий інтерес

2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 «Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова».

Наразі працює над докторським дисертаційним дослідженням з проблеми підготовки фахівців корекційної освіти до організації і впровадження інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення в загальноосвітній простір.

Автор понад 60 наукових праць з проблем навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі, у тому числі співавтор Програми навчання і виховання дітей дошкільного віку від двох до семи років «Дитина» та Методичних рекомендацій до неї (підрозділ «Діти з особливими освітніми потребами»), першої національної Програми навчання, виховання і розвитку глухих дітей дошкільного віку (підрозділ «Ігрова діяльність») з педагогічними технологіями, першого в Україні навчально-методичного посібника, присвяченого проблемі формування професійної компетентності асистента учителя інклюзивного класу («Асистент учителя в інклюзивному класі/Н.М. Дятленко, Н.З. Софій, О.В. Мартинчук, Ю.М. Найда; під заг. ред. М.Ф. Войцехівського. – К., 2015»

Наукова тема: «Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців до інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення».

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Логопедія», «Інклюзивна освіта», «Основи інклюзивної освіти», «Основи інклюзивного навчання», «Основи інклюзивної педагогіки», «Основи корекційної педагогіки», «Основи дефектології та логопедії», «Спеціальна дошкільна педагогіка», «Спецпедагогіка з історією», «Спеціальна педагогіка», «Корекційно-реабілітаційні служби», «Корекційно-реабілітаційна робота з різними групами дітей», «Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення», «Соціально-педагогічна робота в ДНЗ з дітьми, які мають особливі потреби», «Спеціальна методика розвитку мовлення», «Спецметодика дошкільного виховання», «Вступ до спеціальності», «Я – студент», «Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти», «Спецметодика математики з основами математики», «Спецметодика формування елементарних математичних уявлень», «Психологія толерантності», «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія», «Логопсихологія», «Основи психосоматики», «Спеціальна психологія», «Пропедевтика психічних хвороб», «Патопсихологія», «Клінічна психологія», «Нейропсихологія», «Психолого-педагогічна діагностика», «Основи психопрфілактики», «Основи наукових досліджень», «Вступ до логопедії», «Логопедагогіка», «Історія і філософія корекційної педагогіки і спеціальної психології», «Порівняльна корекційна педагогіка», «Методики викладання фахових дисциплін (інтегрований курс)», «Методологія психолого-педагогічних досліджень», «Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти», «Сучасні логопедичні технології», «Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ», «Ігрові технології в логопедичній роботі», «Логопедична корекція системних порушень мовлення», «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у корекційній освіті», «Педагогічна і соціальна абілітація і ребілітація дітей з порушенням розвитку», «Соціальна логопсихологія», «Нейропсихологія дитячого віку», «Психосоматика», «Логоритміка з методикою», «Теорія та практика аутології», «Актуальні проблеми організації корекційної освіти», «Планування та організація логопедичної роботи», «Організація та керівництво методичною роботою в корекційній освіті», «Методи відбору в спеціальні заклади для дітей з ТПМ».

Кафедра має сертифіковані електронні навчальні курси:

«Інклюзивна освіта» для напряму підготовки «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр»

«Інклюзивна освіта» для спеціальності «Соціальна педагогіка», ОКР «Магістр»

«Соціально-педагогічна робота в ДНЗ з дітьми, які мають особливі потреби» для спеціальності «Соціальна педагогіка», ОКР «Магістр».

«Психологія самосвідомості» для спеціальності «Практична психологія», ОКР «Магістр»

«Основи логопедії» для спеціальності «Дошкільна освіта», ОКР «Молодший спеціаліст»

 

На кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

«Інклюзивний клуб»

«Логопсихологічна лабораторія»

«Логодидактична студія»

На базі Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка створено Дитячий логопедичний центр «Логотренажер», діяльність якого зорієнтована на формування практичних фахових умінь та навичок студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)».

Заняття у центрі організовуються викладачами кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти із залученням студентів з метою формування у них фахової компетентності у сфері логодіагностичної та логокорекційної діяльності.

Дитячий логопедичний центр «Логотренажер – це сучасний логопедичний центр з інноваційним обладнанням, який дає можливість студентам під керівництвом викладачів оволодівати сучасними технологіями компенсаторно-корекційного впливу на подолання мовленнєвих порушень, розвитку психічних функцій, на яких негативно позначаються мовленнєві порушення дітей, гармонізації їх особистісного розвитку в цілому.

Об’єктами компенсаторно-корекційної діяльності студентів та викладачів є діти дошкільного віку та учні початкової школи, котрі мають проблеми широкого спектру мовленнєвих порушень: слухового сприймання, розрізнення, розпізнавання фонем (корекція фонетико-фонематичного слуху), звуковимови, загального недорозвитку мовлення (ЗНМ), затримки психічного розвитку дитини (ЗПР), дислексій та дисграфій тощо.

Мета діяльності центру: сприяти кожному студенту в цілісному професійному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству; озброїти студентів сучасними технологіями професійної діяльності, уміннями та навичками продуктивної взаємодії з дітьми та їхніми батьками (чи особами, що їх замінюють).

Завдання:

- залучити студентів до професійної діяльності;- реалізувати теоретичні знання на практиці;

- впевнитись у дієвості своїх професійних умінь та навичок.

Зобов’язання, які бере на себе логопедичний центр перед дітьми дошкільного віку, учнями початкової школи та їх батьками:

- допомагати дітям досконало оволодіти рідною мовою (формування та розвиток мовлення);

- розвивати пам’ять, уяву, увагу, мислення (всі психічні процеси ) у цікавій для дитини ігровій формі;

- розвивати дрібну моторику;

- розвивати і покращувати комунікативні навички;

- здійснювати психологічну діагностику готовності до школи.

Діяльнісна складова роботи центру:

- діагностика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

- проведення індивідуальних корекційних занять;

- виправлення порушень звуковимови, постановка звуків;

- розвиток фонематических процесів;

- збагачення і розвиток словникового запасу і зв'язного мовлення;

- вдосконалення граматичного ладу;

- розвиток та корекція психічних процесів (уваги, пам'яті, мислення, сприймання);

- підготовка до школи.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter