Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Про кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи

KSPSR 2019

Кафедру створено у грудні 2007 року. У серпні 2013 року вона отримала нову назву «Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи».

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи є випусковою. Викладачами кафедри здійснюється підготовка спеціалістів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів за спеціальністю 231 Соціальна робота, освітніх програм 231.00.01 Соціальна робота та 231.00.02 Соціальна педагогіка (спеціалізація «Практична психологія») денної форми навчання. На заочному відділенні здійснюється підготовка фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів за спеціальністю 231 Соціальна робота, освітньої програми 231.00.02 Соціальна педагогіка.

 

 

Кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи очолює кандидат педагогічних наук, професор Веретенко Тетяна Григорівна.

Загалом на кафедрі працює 18 науково-педагогічних працівників, серед яких на постійній основі або на засадах внутрішнього суміщення –  15 осіб та за сумісництвом –  3 особи. Докторів наук, професорів – 3 особи, з них на штатній основі – 2 особи, 11 кандидатів наук, з них 9 осіб на штатній основі. 4 викладача кафедри – без наукового ступеня, проте всі вони навчаються в  аспірантурі та працюють над кандидатськими дисертаціями.

 

План роботи кафедри на 2019 рік - ЗАВАНТАЖИТИ 

Список кураторів академічних груп на 2018 - 2019 н.р. - ЗАВАНТАЖИТИ

 

Наукова тема кафедри та навчальний процес

Наукова тема кафедри: "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій"

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри, розробкою робочих навчальних програм із урахуванням інноваційних підходів як у наданні соціальних послуг, так і у використанні активних і інтерактивних форм та методів навчання фахівців.

Високий рівень теоретичних знань та формування практичних навичок у студентів забезпечує викладання профільних дисциплін та спеціалізованих курсів, із програмами яких можна познайомитися на сайті, у розділі кафедри "Науково-методична робота".

Процес навчання побудований на ідеї активної позиції студента, формування його лідерських якостей. Тому, широко використовуються інтерактивні методи навчання, а окремі курси викладаються виключно у тренінговій формі (методика проведення соціально-просвітницького тренінгу; тренінг комунікативності).

Можливості для використання набутих знань та розвитку професійних навичок у практичній діяльності передбачені у програмах практики. Студенти проходять практику на базі різноманітних державних та недержавних установ і організацій (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами; центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; численні вітчизняні й міжнародні благодійні фонди та громадські організації).

Студентам створюється можливості для реалізації професійних інтересів шляхом участі у волонтерській діяльності, розробки і впровадження власних соціальних проектів та ініціатив. Наші студенти та викладачі неодноразово отримували гранти Президента України для обдарованої молоді, міжнародних благодійних фондів.

Аспірантура

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 231 Соціальна робота. Всього на кафедрі навчається 7 аспірантів. Науковою роботою аспірантів керують професори, досвідчені доценти. Аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру, мають змогу захищати дисертацію в спеціалізованій вченій раді нашого університету.

Співпраця

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи співпрацює з міжнародними благодійними фондами («Кожній дитині», «Ла Страда – Україна», «Соціальна служба «Віфанія», «СОС – Дитяче містечко», «Асперн»), вітчизняними благодійними фондами («Альтернатива-В», «Благополуччя дітей», «Східна Європа», «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» тощо), громадськими організаціями (Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Центр розвитку сім'ї «Сім'я в радість», Національна організація скаутів України, Українська асоціація соціальних педагогів та соціальних працівників), провідними державними  науковими установами (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН, Інститут проблем виховання НАПН України тощо), факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів Білорусі, Німеччини, Польщі, Росії, України, Чехії, на яких здійснюється підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників.

 

 

 

 

 

Засідання кафедри 13.02.2019

Дата: 13.02.2019 р.

Час проведення: 14:30

Місце проведення: каб. 318-А

 

Порядок денний:

 

1. Заслуховування звітів аспірантів кафедри ІІ-ІІІ років навчання про стан виконаної роботи над власними науковими дослідженнями.

2. Обговорення та рекомендація кандидатур до вступу в аспірантуру за спеціальністю 231 Соціальна робота денної форми навчання у 2019 році.

3. Обговорення результатів проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та рекомендація студентів до участі в ІІ етапі.

4. Моніторинг індивідуальних наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

5. Обговорення та затвердження до друку анотацій до магістерських робіт студентів денної форми навчання.

6. Обговорення відгуку на автореферат докторської дисертації.

7. Різне.

Засідання кафедри 05.12.2018

Дата: 05.12.2018 р.

Час проведення: 13:00

Місце проведення: каб. 318-А

 

Порядок денний:

 

1. Обговорення та затвердження керівників та тем магістерських робіт студентів 5 курсу спеціальності «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» денної форми навчання (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; викладачі кафедри)

2. Обговорення та затвердження керівників та тем магістерських робіт студентів 5 курсу спеціальності «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна педагогіка» денної та заочної форми навчання (доповідачі: завідувач кафедри, Веретенко Т.Г.; викладачі кафедри)

3. Про завершення Альоною Олексіївною Поповою роботи над дисертаційним дослідженням з теми «Соціальна робота з дітьми в місцевих громадах в Сполучених Штатах Америки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Т. Г. Веретенко

4. Різне

Засідання кафедри 16.01.2019

Дата: 16.01.2019 р.

Час проведення: 13:00

Місце проведення: каб. 318-А

 

Порядок денний:

 

1. Обговорення та затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін на ІІ семестр 2018-2019 н. р. (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; викладачі кафедри)

2. Обговорення та затвердження змісту робочих програм іспитів та екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін кафедри на ІІ семестр 2018-2019 н. р. (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; викладачі кафедри)

3. Обговорення та затвердження змісту програми та білетів для підсумкової атестації студентів заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня, напряму підготовки «Соціальна педагогіка» (доповідач: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.)

4. Обговорення та затвердження робочих програм для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії спеціальності 231 Соціальна робота на ІІ семестр 2018-2019 н. р. (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т. Г.; викладачі кафедри)

5. Обговорення та затвердження змісту програм та білетів вступних та фахових випробувань (доповідач: завідувач кафедри, Веретенко Т.Г.)

6. Обговорення відгуку на автореферат докторської дисертації (доповідач: Ж. В. Петрочко)

7. Про завершення Н. І. Рудкевич роботи над дисертаційним дослідженням з теми «Етнокультурна соціалізація студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Р. Х. Вайнола

8. Різне

 

Засідання кафедри 07.11.2018

Дата: 07.11.2018 р.

Час проведення: 13:00

Місце проведення: каб. 318-А

 

Порядок денний:

 

1. Звіти магістрів кафедри 6-го курсу денної форми навчання про стан виконання магістерських робіт та рекомендація їх до захисту (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; викладачі кафедри)

2. Звіти магістрів кафедри 6-го курсу заочної форми навчання про стан виконання магістерських робіт та рекомендація їх до захисту (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; наукові керівники, викладачі кафедри; магістри)

3. Рекомендація студентів-магістрантів VІ-го курсу денної форми навчання на отримання дипломів з відзнакою (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; наукові керівники, викладачі кафедри)

4. Рекомендація студентів-магістрантів VІ-го курсу заочної форми навчання на отримання дипломів з відзнакою (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; наукові керівники, викладачі кафедри)

5. Моніторинг індивідуальних наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри (доповідачі: доцент кафедри Денисюк О. М.; заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри Лях Т. Л.)

6. Обговорення результатів впровадження дисертації Н. І. Рудкевич на тему: «Етнокультурна соціалізація студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу» (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т. Г.; науковий керівник, професор кафедри Вайнола Р. Х.)

7. Різне

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter