Ви тут: Головна Наукова робота План наукового гуртка "Логодидактична майстерня"

План наукового гуртка "Логодидактична майстерня"

Назва структурного підрозділу

Інститут людини, кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Назва наукового гуртка

«Логодидактична майстерня»

Керівник (и) наукового гуртка

Луцько Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Мельніченко Тетяна Василівна, старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Кібальна Катерина Олександрівна, викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Бабич Наталія Миколаївна, викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Рік заснування гуртка

2015 р.

Профільна наукова тема

Компенсаторно-корекційна складова формування мовлення дітей з порушеннями мовлення

Дослідницьке питання

Складові професійної компетентності майбутніх логопедів у сфері формування і розвитку мовлення дітей з порушеннями мовлення (на базі логопедичного центру «Логотренажер»)

Завдання гуртка

 • Стимулювання наукових й пошуково-дослідних інтересів студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)».
 • Формування у студентів навичок планування, організації та проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають порушення мовлення.
 • Поглиблення теоретичних знань з фахових дисциплін: логопедії, спеціальної педагогіки та методик розвитку мовлення, формування елементарних математичних уявлень й дошкільного виховання.
 • Залучення студентів до логопедичної роботи з дітьми, які мають порушення мовленнєвого розвитку.
 • Вдосконалення навичок складання плану корекційно-розвивальної роботи з дітьми з порушеннями мовлення.
 • Підвищення здатності визначати ефективність корекційно-розвивальної роботи з метою її подальшого вдосконалення.
 • Здатність розробляти методичні рекомендації батькам щодо мовленнєвого розвитку дитини з порушеннями мовлення.

Професійні компетенції, які формуються у студентів

Загальні

Світоглядна

 • Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії.
 • Розуміння переваг здорового способу життя та прийняття їх як власних цінностей

Комунікативна

 • Вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення.
  • Здатність працювати у команді.

Інформаційна

 • Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань.
 • Здатність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності.

Науково-дослідницька

 • Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності.
 • Володіння науково-дослідними методами відповідно фахового спрямування.
 • Критична обізнаність та інтелектуальна чесність.
 • Здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати нестандартні завдання.
 • Здатність до реалізації дефектологічних, педагогічних, психологічних, лінгвістичних, медико-біологічних знань для постановки дослідницьких завдань в професійній діяльності

Самоосвітня

 • Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку.
 • Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію.
 • Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.

Фахові

Організаційна

 • Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів.
 • Здатність до роботи в міждисциплінарній команді під керівництвом лідера (вчителя-логопеда, вчителя інклюзивного класу) у процесі вирішення корекційно-педагогічних завдань.

Психолого-педагогічна

 • Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку.

Медико-біологічна

 • Здатність оцінити структуру дефекту при порушеннях мовлення та функцій сенсорних систем; потенційні можливості розвитку різних сторін особистості кожної з категорії дітей з такими вадами; здатність оцінити клініко-фізіологічні особливості і закономірності фізичного і психічного розвитку дітей з мовленнєвими та сенсорними порушеннями.

Лінгвістична

 • Володіння знаннями з мовознавства (фонетики, фонології, орфоепії, графіки), які є базовими при вивченні порушень усного і писемного мовлення

Психолінгвістична

 • Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого розвитку в онтогенезі, взаємозв’язку мовлення, мислення і свідомості; розуміння психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності.

Корекційно-педагогічна

 • Володіння знаннями і здатністю до раціонального вибору і реалізації корекційно-освітніх програм, методик і технологій корекції порушень мовленнєвого розвитку в умовах особистісно-орієнтованого підходу до розвитку осіб з психофізичними порушеннями.

Корекційно-методична

 • Застосовувати уміння: планувати освітньо-корекційну роботу з урахуванням структури порушення, актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення; здійснювати корекційно-педагогічну діяльність в установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту; організовувати корекційно-розвивальне освітнє середовище, добирати і використовувати навчально-методичне забезпечення.

Діагностично-корекційна

 • Володіння знаннями з психолого-педагогічного вивчення особливостей психофізичного розвитку, потенційних можливостей, потреб і досягнень дітей з особливими освітніми потребами.
 • Здатність до проведення психолого-педагогічного обстеження осіб з порушеннями психофізичного розвитку, аналізу результатів комплексного медико-психолого-педагогічного обстеження осіб з психофізичними порушеннями на основі клініко-психолого-педагогічних класифікацій порушень розвитку.
 • Володіння базовими знаннями і застосування методів корекційної роботи з розвитку психічної сфери дітей з особливими освітніми потребами.
 • Здатність використовувати знання диференціальної діагностики  при класифікації порушень мовленнєвого розвитку.

Логокорекційна

 • Здатність здійснювати цілеспрямований добір методик і технологій для корекції психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення;
 • Володіння методиками і технологіями корекції та розвитку мовленнєвої діяльності при різних мовленнєвих порушеннях.
 • Здатність використовувати ігрову діяльність для формування та корекції правильного дихання, артикуляційних укладів, вимови, накопичення словника, вдосконалення граматичних форм мовлення, розвитку фонематичного сприймання; когнітивного розвитку.

Де і у який спосіб планується висвітлення результатів наукового пошуку гуртківців?

Результати наукового пошуку гуртківців планується у вигляді підготовки доповідей на студентських конференціях, круглих столах, студентських методичних нарадах; підготовки наукових публікацій в електронних та фахових виданнях.

Стислий анонс, який буде розміщено на сайті університету, для рекрутингу студентів до гуртка (це має бути написано живою мовою до 60 слів).

«Логодидактична майстерня» - це науково-практичне об’єднання студентів, яке створено на базі логопедичного центру «Логотренажер». Участь у роботі «Логодидактичної майстерні» надасть Вам, студентам спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)», унікальну можливість отримати науково-дослідницький і практичний досвід у роботі з дітьми з порушеннями мовлення. Наявність у центрі сучасного методичного й дидактичного інструментарію, ігрового матеріалу, комп’ютерного програмового забезпечення корекційно-розвивального характеру «Живий звук» та «Світ звуків» дозволить сформувати професійні уміння та навички в процесі здійснення діагностичної, корекційної та розвивальної роботи.

План роботи наукового гуртка

Дата

Назва заходу

Місце проведення

Відповідальний

Вересень 2016

Планування роботи гуртка, визначення напрямів практичної діяльності та теми наукового дослідження.

Інститут людини

Луцько К. В.

Мельніченко Т. В.

Кібальна К. О.

Бабич Н. М.

Жовтень 2016

Круглий стіл: «Сучасні методики та методи логопедичного обстеження дітей із порушеннями мовлення» (формування у студентів практичних навичок складання логопедичних карток для дітей з ПМР різних нозологій).

Логодидактична майстерня: «Розробка діагностичної папки для обстеження дітей з порушеннями мовлення різних нозологій в умовах дитячого логопедичного центру «Логотренажер»

Інститут людини

Луцько К. В.

Мельніченко Т. В.

Кібальна К. О.

Бабич Н. М.

Листопад

2016

Логодидактичний тренінг «Перспективне та індивідуальне планування роботи з дітьми з порушеннями мовлення: від теорії до практики»

Інститут людини

Луцько К. В.

Мельніченко Т. В.

Кібальна К. О.

Бабич Н. М.

Грудень 2016

«Подорож у світ природи Бориса Грінченка у творах для дітей: Від душі до душі» (заняття для дітей з порушеннями мовлення, які відвідують логопедичний центр)

Логодидактичний майстер-клас: «Аналіз ефективності логопедичної роботи з дітьми із порушеннями мовлення (розробка зошиту логопеда)»

Інститут людини

Мельніченко Т. В.

Кібальна К. О.

Луцько К. В.

Бабич Н. М.

Січень

2017

Круглий стіл «Логопедичний супровід дітей із порушеннями мовлення: зміст та основні поняття. Аналіз ефективності логопедичної роботи в умовах дитячого логопедичного центру «Логотренажер».

Інститут людини

Луцько К. В.

Мельніченко Т. В.

Кібальна К. О.

Бабич Н. М.

Лютий 2017

Логодидактичний практикум: «Логопедичний супровід дітей із порушеннями мовлення: аналіз результатів спостереження».

Логодидактичний майстер-клас: «Розробка інноваційних методик та методів подолання мовленнєвих порушень».

Інститут людини

Луцько К. В.

Мельніченко Т. В.

Кібальна К. О.

Бабич Н. М.

Березень

2017

Участь студентів у студентських конференціях, фахових конкурсах та олімпіадах.

За місцем проведення

Луцько К. В.

Мельніченко Т. В.

Кібальна К. О.

Бабич Н. М.

Квітень

2017

Логодидактичний конкурс «Моя картотека домашніх завдань» (завдання на постановку звуку)

Інститут людини

Луцько К. В.

Мельніченко Т. В.

Кібальна К. О.

Бабич Н. М.

Травень

2017

Участь у студентській міжкафедральній конференції Інституту людини «Перші кроки у науку» (тиждень науки)

Інститут людини

Луцько К. В.

Мельніченко Т. В.

Кібальна К. О.

Бабич Н. М.

Керівники наукових робіт студентів

Червень

2017

Підготовка та подання статей до електронного студентського збірника наукових статей та фахових видань.

Інститут людини

Луцько К. В.

Мельніченко Т. В.

Кібальна К. О.

Бабич Н. М.

Керівники наукових робіт студентів

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Наукова робота План наукового гуртка "Логодидактична майстерня"